105 хил. лева получава Община Казанлък за подобряване на административния си капацитет
105 674,27 лева безвъзмездна финансова помощ ще получи Община Казанлък. Парите са за за реализацията на европейски проект за техническа помощ, в който са одобрени общо 39 общини. 89 823,13 лв. представлява финансирането от Европейския фонд за регионално развитие, 15 851,14 лв. са съфинансиране от националния бюджет по същия проект.

Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Казанлък” има за цел да подобри административния капацитет на Общината. Предвидените дейности са свързани с обновяване на Системата за финансово управление и контрол, така че тя да позволява пълноценното функциониране на общинската администрация като местна управа: Техническата помощ ще даде възможност за цялостно наблюднеие на изпълнението на Инвестиционната програма на община Казанлък. Общински експерти ще бъдат ангажирани с тази дейност, а като оценители ще бъдат включвани и външни специалисти. Сред основните дейности по Бюджетна линия са и обмяната на опит и добри практики.