Десет граждани са били санкционирани в първия ден от влизането в сила на SMS паркирането в Казанлък. Голяма част от тях са жени.
Причините са липса на талони от паркомати или непуснат SMS, съобщи Димитър Баяслиев, началник на звеното за кратковремено паркиране в Казанлък. Като нормален, обобщи отй първия ден от влизането в сила на новата мярка и възможност за паркиране от страна на водачите на МПС в Казанлък.
Причините, посочвани от нарушителите за липсата на талони или SMS били най- различни: дори и такива от рода на: „ талонът е в жената, а тя е до магазина“ или обяснения с пазарната залисия на вторника. Имало и такива, които директно заплашвали с кмета.
Санкцията за неродовните водачи без талони или пуснати електронни съобщения, но паркирали в зони за кратковременно паркиране е 10 лева, за „откопчаване“ на автомобила, след поставена скоба. Промените са от второто четене на Наредба 4, приета в краяна февруари тази година от Общинския съвет на града.
Съгласно текстове от наредба 4, „времетраенето на кратковременното паркиране с изпратен SMS е не по-малко от 1 час и не повече от 3 часа. С един SMS се заплаща 1.20 лв. с ДДС за 1 час престой, в зоната за платено паркиране. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационен номер на автомобила. Пример: СТ 1111 СЗ - правилно; ST 1111 SZ - неправилно.“
Цената за кратковременно паркиране или престой на пътно превозно средство на терените общинска собственост, определени като зони за платено паркиране, по смисъла на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Казанлък са следните:
- 0.40 лв.– за 30 минути;
- 0.80 лв.– за 60 минути;
- 1.20 лв.– за 90 минути;
- 1.60 лв.– за 120 минути;
- 2.00 лв.– за 150 минути;
6-тима са общинските контрольори, които следят за изпълнение на разпоредбите от общинската наредба.
Пълният й текст може да бъде намерен на сайта на Общинския съвет в Казанлък. Там са указани и размерите на всички санкции.
http://obs.kazanlak.bg/page-5440.html
Глобите и таксите, събирани при прилагането на тази наредба и при констатиране на нарушения във връзка с контрола по организацията на движението и паркирането, постъпват в бюджета на общината.