Правилата за установяването конфликт на интереси отиват на извънредна сесия

На извънредна сесия отиват Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в Общински съвет –Казанлък, след като на днешното заседание на Общинския съвет точката бе внесена по чл. 64 и общинските съветници се оказаха незапознати с предлаганите текстове. Въпреки опитите на председателя на Общинския съвет Николай Златанов да убеди колегите си, че Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, в съответствие с която трябва да са и Вътрешните правила на местния парламент, е приета на национално ниво и е изготвена от най-добрите специалисти, общинската съветничка Теодора Иванова изрази неудовлетворение от факта, че текстът е поднесен в последния момент и не е имало време за никаква реакция по него. Според Николай Златанов, Наредбата е влязла в сила на 5 октомври и поради тази причина няма практики по прилагането й, затова трябва Вътрешните правила на Общинския съвет да се приемат до 5 ноември, а после да се правят корекции, ако се налага.

Именно тази малко абсурдна ситуация - първо да се гласува нещо, пък после да се гледа и мисли по него, провокира общинският съветник от „Експерти за Казанлък” Николай Ибушев да вземе думата. „Това много прилича на аналогичен случай отпреди 10 ноември, когато БКП излезе с критика към Русенския комитет за екогласност и демокрация, когато се изискваше партийните организации по места да подкрепят тази критика, без да са прочели платформата на Комитета и без да задават въпроси”, посочи той. И излезе с конкретно и ясно предложение – точката да се отложи от днешното заседание на Общинския съвет, да се проведе събиране на групите общински съветници, които да разискват подробно текстовете във Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в Общински съвет –Казанлък, и до 5 ноември, когато е крайният срок за приемането им, да се проведе извънредна сесия на Общинския съвет.

Предложението на Николай Ибушев беше прието, а общинските съветници гласуваха извънредната сесия да бъде на 1 ноември 2018 година.

Вътрешните правила са в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и за установяване конфликт на интереси. Правилата касаят кметовете на кметства, представителите в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие, управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия. Ще бъде избрана Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната власт, избрани от Общински съвет-Казанлък.

На днешната сесия общинските съветници подкрепиха още удължаване на срока на Договор/04.10. 2016 година между Община Казанлък и ЕТ "Пещостроене - Йордан Василев" до 8 февруари 2019 година за предоставяне на Общината на два обекта - офис и апартамент, в сградата на площад КИАЦО. За времето на просрочие от изтичането на договора за срока на удължаването му "Пещостроене" ще заплати на Общината неустойка, която ще бъде изчислена за двата обекта по пазарната месечна наемна цена.

В точките за продажби не бе прието предложението за общински нежилищен имот с площ 239 кв. м на стойност 17 100 лева без ДДС в Западното разширение на Казанлък. Там гласовете на съветниците бяха 18 "за", 3 "против" и 1 "въздържал се", с което продажбата не бе одобрена.