Нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък предстои да се приеме от местния парламент в Казанлък. Проектът за Наредбата, която ще бъде записана под № 9, вече се представя на вниманието на общинските съветници от общинска администрация.

Съгласно текстовете в нея, до 5 април на текущата година се обявява приемът на деца за първа група в детските градини. Приемането на заявления става от 11 до 30 април, следва изготвяне на списъците с новоприетите деца, които на 5 юни се публикуват в детската градина и на сайта на Община Казанлък. В едноседмичен срок родителите потвърждават приема чрез декларация. До 30 юни пък е срокът да се предложат места в други детски градини на деца, които не са приети в предпочитаните детски заведения. От 1 до 15 септември става постъпването на децата в съответната детска градина.

Критериите при кандидатстване за прием са 5 общи и 5 социални. В общите критерии се предлага с максимума от 5 точки да се оценяват деца, живеещи в района на детската градина, както и такива, които имат брат или сестра в същото детско заведение. При социалните критерии с най-висок коефициент на предимство са децата сираци, следвани от полусираците.

Преместването от едно в друго детско заведение може да става през цялата година при наличие на свободни места, както и при условие, че родителите нямат финансови задължения към старото заведение.
Наредбата регламентира и редът на отписване на децата.

Предвидени са и санкции за родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование в детска градина или училище. Глобата е от 50 до 150 лева. При повторно нарушение наказанието е в размер на 500 лева.

На територията на община Казанлък своята дейност развиват 13 детски градини с филиали в Казанлък и останалите населени места.