На 16 януари 2024 година Общинският съвет на Казанлък ще заседава извънредно по една-единствена точка в дневния си ред, свързана с предходно негово решение относно изграждане на фотоволтаичен парк край казанлъшкото село Кънчево. Съгласно предложението за решение на утрешната сесия, направено от председателя на местния парламент Николай Златанов, на съветниците се предлага отмяна на тяхното Решение № 14 от 22 декември 2023 година. Тогава с 20 гласа "за" съветниците гласуваха да се учреди възмездно право на строеж за срок от 30 години за построяване на фотоволтаична централа с мощност 33-50 MW в полза на „ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ“ ООД. Разположението на съоръжението ще е в землището на село Кънчево.

Решението обаче бе върнато от областния управител на Старозагорска област Ива Радева с мотива, че е незаконосъобразно, като се посочва, че в съответствие със законови разпоредби, касаещи енергийни обекти, решение за разпоредителни сделки със земи следва да се вземе с мнозинство от 2/3 от общия брой съветници - в случая с гласовете на 25 общински съветници. Междувременно жителите на Кънчево организираха два протеста против разполагането на фотоволтаичен парк в землището на неселеното място, като изразиха притеснение от негативно влияние на такива съоръжения върху хората, земята и животните.

След разглеждане мотивите на областния управител, правното становище на юриста на Общинския съвет е, че в административната преписка по приемане на върнатото решение не са приложени документи, доказващи промяната в предназначението на земеделските земи за неземеделски цели. Юристът приема още, че дори при изпълнение на тази предпоставка, законосъобразно решение може да бъде прието с мнозинство не по-малко от 25 гласа.

Към момента на депозиране на настоящия доклад, вносителят и инвеститорът не представят допълнителни документи, съобразно забележките на областния управител и становището на юриста на ОбС, се посочва още в доклада на председателя на Общинския съвет в Казанлък.

В заключение, на Общинския съвет се предлага отменя на Решение №14, прието на заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 22.12.2023 година.