До 31 януари фирмите подават декларации  за такса-смет


До 31 януари 2017 година бе удължен срокът за подаване на декларации от юридическите лица за изчисляване на такса-смет. Това предложение бе прието днес по време на сесията на местния парламент при обсъждане промените в Наредба 26 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. Така вместо до 31 декември 2016 година, юридическите лица имат един месец повече, за да подадат необходимата декларация.


Промените, които бяха приети днес от Общинския съвет на Казанлък в Наредба 26, се налагат поради факта, че таксата за битови отпадъци от 2017 година ще се изчислява не по данъчната оценка на имота, а като се взема предвид количеството отпадък, който е генерирало юридическото лице.
Предвидената глоба, равна на петкратния размер на таксата-смет при неподаване на декларация или при неточна такава, остана, след като предложението на групата съветници от „БСП-Лява България“ за двукратен размер не бе приета.


От справка на общинска администрация се вижда, че за 2016 година от 1300 партиди на нежилищни имоти на физически и юридически лица са подадени едва 53 декларации. Така за обектите, където се извършва стопанска дейност, всички задължени лица ще се наложи да подадат съответните декларации по чл. 18. Общинска администрация се задължава да уведоми всички собственици и ползватели на имотите писмено за промените в Наредбата.


Към 31 октомври 2016 година постъпления от такса битови отпадъци са 1 730 279 лева, като 456 485 лева са заминали години. До края на годината по план в бюджета са заложени 2 550 000 лева.