С 15% е спаднала общата ползваемост на легловата база през миналата година в Общинската болница в Казанлък за последните две отчетни години- 2018 и 2017 година, в сравнение с предходните две, когато този процент е бил 65%.

Това става ясно от публикуваното на сайта на Общинския съвет на Казанлък писмо на Татяна Ненова - зам.-управител "Икономически дейности" при МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с приложени отчети, справки, баланс и оборотна ведомост във връзка с приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

От данните в отчета на финансиста на болницата в Казанлък, подписан и от управителя на здравното заведение д-р Кети Маналова става ясно също, че преминалите болни за последните две години в казанлъшката болница са 10 000 – 10 500 души, при обслужване на 103 508 души население от 5 общини.
64 страничният публичен документ съдържа информация за цялото финансово състояние на болницата в Казанлък, задължения, приходи, разходи, дълготрайни материални активи, както и информация за изплатени заплати- месечни и годишни и брой персонала.

От предоставения от управителя на болницата Годишен финансов отчет за 2018г. става ясно, че общо в казанлъшката болница работят по трудов договор 342 човека, с 26 повече от предходната 2017-та година.
От всички наети по трудов договор - 290 са жени. Общият размер на изплатените през миналата година заплати за този брой персонал е 4 370 598 лева, при общ бюджет на здравното заведение от 6 510 554лев.

Близо половината от заплащането в МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“ е осчетоводено като извънреден труд, под формата на нощни дежурства, работа на смени и други или 42,5% от общите заплащани суми.

За заплати през миналата година за 21-те ръководни кадри в здравното заведение са платени общо 651 886 лева. Година по-рано ръководните кадри в болницата са били 9.

От отчета става ясно, че годишната сума, изплатена за заплата на управителя на болницата, нает по договор за управление и контрол е 68 913 лева или средно месечно 5 742 лева. От общата годишна сума за социални и здравни осигуровки са платени 18 219 лева.

През миналата година в болницата са работили 21 техници и приложни специалиста. Годишно за техните заплати са отишли 232 020 лева. Помощният административен персонал е от 20 човека, с годишен фонд за разход за заплати 139 440 лева.
За 177-те специалисти, каквито са медицинските сестри в болницата е платена обща годишна сума за заплати 2 540 171 лева или средното брутно възнаграждение на 177-те медицински сестри в болницата е 1 196лв. месечно.Санитарите, които са общо 21, получават месечно 920лв., а началниците на отделения – 2 576лв.

За сравнение, според публикуваните данни на Националния статистически институт, средната месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора през 2018г. е била 1 095,25лв.


По данни от отчета, администрацията на лечебното заведение разполага с 6 икономисти, 4 счетоводители и 1 финансист, които управляват бюджет от близо 7 млн.лв през миналата година.

Без отчитане влиянието на разходите за амортизации-355 хил. лева, които са разходи само от счетоводна гледна точка и приходи от финансирания за ДМА- дълготрайни материални активи -64 хил. лева, които са приходи също само от счетоводна гледна точка, то реалният финансов резултат за миналата година за болницата в Казанлък е 91 хиляди лева печалба, става ясно от годишния отчет на здравното заведение.

През миналата година в болницата е закупена техника със средства от дарения на бизнеса и собствени средства за общо 99 хиляди лева.


Очакванията са през настоящата година казанлъшката болница да разполага с още почти милион и половина допълнително, от които очакван държавен допълнителен транш от 800 хиляди лева, за чийто превод все още се търси законов вариант, както и постъпления от продажби на общински имоти.
С решение на Общинския съвет в Казанлък от преди месец бяха предоставени два такива, като само за единия прогнозната сума от продажбата е за 200 000 лева.По време на проведената съвместна среща преди три дни между ръководството на МБАЛ Казанлък, Община Казанлък и общински съветници от две комисии в местния парламент, става ясно, че преди решението на Общинския съвет за финансовото подпомагане на болницата с 2 имота, те са остойностени с месечни вноски в размер на 30 000лв. средно в прогнозния бюджет на болницата за тази година. Парите са предвидени за закупуване на нова апаратура.

Общо за последните 8 години дарените общински имоти за болницата в Казанлък са общо 3, като първият бе продаден за половин милион лева. Средствата тогава отидоха за покриване на стари задължения.

През февруари, по време на заседание на Общинския съвет в Казанлък стана ясно, че болницата в града е с очаквана загуба в размер на 170 000лв. към края на миналата година. С тези средства общата натрупана загуба нараства до 2 092 000лв. Задълженията на болничното заведение към доставчици в края на миналата година се изчисляват на 1 313 000лв.Болницата, която е търговско дружество, с принципал Общинския съвет на Казанлък, не разполага с лостове за предприемане на кризисни мерки, а Общината – със свободни средства, което наложи и налага поредица от разговори и срещи, с цел търсене на оптимални варианти за решаване на натрупаните проблеми и предприемане на оздравителни действия за гарантиране на обслужването на жителите на града и общината от МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“.

Част от тези мерки са и започналите срещи с представители на Общинския съвет за запознаване с финансовото състояние на болницата и на останалите три общински търговски дружества.
Предстои дебат по депозирани отчет за миналата година в останалите комисии на Съвета и приемането му на следващо заседание.

Към днешна дата капиталът на търговското дружество МБАЛ „Д-р Стамболски“ в Казанлък е в размер на 6 762 979лв. Към датата на учредяването му през 2000 година, е вписано в Търговския регистър с капитал 945 000лева.


Междувременно протестите на специалистите по здравни грижи в болницата продължават.

Медицинските сестри настояват за основна браншова заплата за тях, в цялата страна от 900 лева.

За 28 март е насрочено новото заседание на Общинския съвет в Казанлък. Годишният отчет на болницата обаче не е в дневния ред, тъй като не е гледан от всички комисии в Общинския съвет.


Целият финансов отчет може да се види тук: https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2019-03/2647_2019.pdfНа първото си заседание тази година Постоянната комисия по здравеопазване на Националното сдружение на общините на Република България бе съобщено, че към изплащане на сумите от целевите държавни субсидии към болниците за първото тримесечие на годината ще се премине веднага след подписването на договорите с лечебните заведения. През април и май ще бъдат направени анализи по области, за да се видят лечебните заведения, в които има необходимост от преструктуриране. По думите на заместник-министъра на здравеопазване д-р Жени Начева, „няма лечебно заведение, на което средствата да намаляват, но водещ е въпросът къде отиват пациентите“.

В началото на месец февруари тази година в Парламента министърът на здравеопазването Кирил Ананиев пое ангажимент в рамките на месец да изготви нова методика за финансиране на общинските болници, а до няколко месеца да разработи нов модел за регистриране, функциониране, управление и финансиране на медицинската помощ, които да бъде подложен на обсъждане с всички заинтересовани страни. Този ангажимент бе потвърден преди ден. Министър Ананиев категорично заяви, че съществуващият от 1999 година модел на финансиране е напълно изчерпан и колкото и повече пари да се влагат в здравеопазването, механизмът на работа на здравната система е неефективен, а българинът не е доволен от качеството на медицинското обслужване, което получава.