Средствата се осигуряват за стипендии за добри образователни резултати в 78 общински училища

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 2 482 195 лв. по бюджетите на общини в България за изплащане на стипендии за образователни резултати от общинските училища за настоящата година.

Средствата за стипендии са разпределени на база постигнатите образователни резултати на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика. Условията и редът за разпределението им са определени със заповед на министъра на образованието и науката.

Целта е да се даде възможност на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика 78 общински училища с осигурените средства да провеждат училищните си политики за повишаване качеството на образованието.

Постановлението няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

С друго свое Решение от днес Правителството освободи педагогическите специалисти, които работят извън населеното място по местоживеене от дължими осигурителни вноски за възстановените им разходи за транспорт или наем. Промените касаят Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите.

Основната цел на нормативната промяна е да се създадат условия за повишаване на привлекателността на учителската професия и на социалния статус на учителите, включително и чрез гарантиране на социални стимули за подкрепа на педагогическите специалисти.