17 са извършените извънредни проверки от експертите на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Стара Загора, по постъпили сигнали на " зелен телефон" от граждани или на електронната поща. Това е съобщила днес д-р Петя Папазова- директор на РИОС в Стара Загора ,по време на среща с областния управител инж. Георги Ранов.
Най-често сигналите са за замърсяване на компонентите на околната среда или за бедстващи птици. За периода са освободени 93 птици, като най - голям е броя на екземплярите от видовете блед бързолет, домашна кукумявка, чухал, и белошипа ветруша.
Плод на огромни усилия, положени от директора на зоологическата градина в Стара Загора и на експерти от МОСВ, е издаденият през август лиценз на Зоопарк Стара Загора от МОСВ, е заявила на срещата д-р Папазова.
За периода, за област Стара Загора, за установени нарушения на нормативната база са съставени и връчени 8 акта и 4 наказателни постановления на юридически лица. За времето от 1 август до 23 септември 2015 г., на територията на област Стара Загора са извършени 96 контролни проверки на 89 обекта. От тях 57 са планирани, 39 извънредни - по изпълнение на дадени предписания, по подадени заявления за разрешения за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за регистрация по Закона за биологичното разнообразие, по писма на МОСВ, ИАОС, ОД на МВР или общини