Приемат молби за подпомагане на даровити деца Община Казанлък приема молби за подпомагане на даровити деца чрез Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински училища. По нея се осигуряват едногодишни стипендии в месечен размер на 135 лева.
Насърчаването е за ученици от VІІІ до XІІ клас, класирани на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта. Целта е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби. Стипендиите се отпускат от съответното министерство, в зависимост от сферата, в която се кандидатства, след издадена заповед на кмета. Документите се внасят в деловодството на Община Казанлък – гише № 2 в Центъра за информация и услуга на гражданите на бул. „Розова долина“ № 6.
В бюджетът на Община Казанлък са заложени и средства за даровити деца по Общинската програма за закрила на детето. По нея Община Казанлък традиционно предоставя стипендии на талантливи ученици от училищата, съгласно приетите правила и критерии. Със средствата по програмата се подпомага също и участието на деца и ученици в състезания, фестивали, конкурси и др. на национално и международно ниво, за стимулиране на тяхната изява и развитие на талантите и способностите им.