Общината отчете повече пари през 2015-та
Финансистът Драгомир Петков представлява групата общински съветници от „Експерти за Казанлък“ на публичното обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за миналата 2015-та година.

Отчетът бе представен пред гражданството на публично обсъждане, организирано от кмета Галина Стоянова, на 9-ти септември от 16 часа в общинската зала „Инфра“. Петков бе председател на финансовата комисия в Общинския съвет през финансовата 2015-та, която бе на вниманието на Отчета, представен на срещата с гражданите от главния счетоводител на Община Казанлък Нели Атанасова. Експертът Петков и към момента води Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси в местния парламент, която е пряко ангажирана със съставянето на общинския бюджет и процеса на неговото изпълнение и отчитане.
Отчетът на бюджета на общината за миналата година вече е одобрен от Сметната палата като контролен орган. Тя го е заверила без резерви, стана ясно на срещата между общинарите и малкото граждани, проявили интерес към събитието, на което кметът Стоянова не присъства. Пред гражданите се явиха нейните заместници Даниела Коева, зам.-кмет по строителството, и Михаил Михайлов, който ръководи финансово-икономическите отдели на Общината. Председателят на Общинския съвет Николай Златанов също присъства, както и новият шеф на финансовата дирекция на Община Казанлък Красимир Карастоянов.
Информацията в сборния отчет, основни цифри от който изнесе пред публиката Нели Атанасова, е на база годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на общинската администрация и на второстепенните разпоредители с бюджетните средства – училища, детски градини, културни институти и прочие звена.
Казанлък отчита през 2015-та повече приходи и разходи спрямо предварително заложения с решение на Общинския съвет план, защото държавата осигури допълнително средства. Началният план по бюджета на общината за 2015 г. е в размер на 41 млн. 419 хил. 813 лв.

25 млн. 099 хил 500 лв. от тях са по връзки с държавния бюджет, който осигурява част от общинските постъпления. Уточненият план по бюджета към края на същата бюджетна 2015-та вече е с 4 млн. лв. повече и възлиза на 45 млн. 476 хил. 874 лв.
Преизпълнение на имуществените данъци през миналата година /115 пункта план към отчет/, неизпълнение на плана за продажбите на общинска собственост /изпълнение от 81.43/, преизпълнение на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви от 115.4 отчете администрацията. Просрочените задължения, предимно към доставчици, са в размер на 2 млн. 342 хил. 537 лв. Огромната част от тази сума са неразплатени разходи на Община Казанлък. Неплатени сметки към края на 2015-та има и в общинските образователни институции. Просрочия има и в общинското комунално-битово предприятие. Просрочените вземания на Община Казанлък към 31.12.2015 г. възлизат общо на 521 хил. 554 лв.

52 % от общинските разходи са за държавно делегираните дейности, най-често за училищата и част от общинската администрация, което е повече от средствата за местни дейности – инфраструктура, култура, детски ясли и прочие звена на общинска издръжка. Капиталовите разходи с държавни пари са с усвоени 1 млн. 225 хил. лв., половин милион от които - за Музея на розата, останалите за пътна и улична инфраструктура. Общата стойност на получените трансфери по проектите е 11 млн. 921 хил. 329 лева, в това число - от Министерството на труда и социалната политика -200 хил. 697 лв., от Министерството на образованието и науката - 174 хил. 159 лв., от ДФЗ - 71 440 лв., от Национален фонд - 6 млн. 363 хил. 865 лв., от община Стара Загора – 4 млн. 129 хил. 631 лв. и от ДМП – 981 хил. 537 лева, пише в кметския отчет за бюджетната 2015-та. По Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 приключиха успешно „Интегриран воден проект - етап 2: “ Реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадни води - гр. Казанлък“ и „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, където бенефициент е община Стара Загора, на която Казанлък е партньор.


Основната част от общинските кредити и задължения към други лица в страната са по заема за пътната инфраструктура, новия площад КИАЦО на мястото на „Дупката“, южно от читалище „Искра“, и фонд ФЛАГ, който дава заеми за изпълнението на различни проекти, докато дейностите по тях получат одобрение и финансиране от съответните еврофондове, по чиито програми са спечелени.
Срещата, водена от секретаря на Община Казанлък Ваня Иванова, приключи за близо час със само едно изказване на активиста на зелените Минчо Ковачев относно ефективността на общинските проекти, на което отговори зам.-кметът Коева. Липсата на повече хора при отчитането на Бюджет 2015, което по закон се прави задължително и пред гражданите, преди да се гласува от Общинския съвет, представителите на Общината обясниха с нагласата на казанлъчани да посещават предимно срещите по дискутиране на бюджета за следващата година, по който винаги имат някакви предложения. Към представянето на отчета по принцип няма такъв интерес, уточни секретарят на Общината Иванова по време на публичното обсъждане.