Днес кметът на Казанлък Галина Стоянова подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) договора за финансиране на третия подетап на инвестиционния проект за изграждане на канализация в град Крън.
С Решение № 711 от 30 септември 2022 г. на Министерски съвет е одобрен списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/ обекти за целево финансиране. Община Казанлък кандидатства по покана на МРРБ за финансиране на проекти за ВиК инфраструктура и общински пътища с 3 проекта, от които съгласно финалния списък, е одобрен инвестиционен проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап" - Доизграждане на Гл. колектор I - от о.к. 244 до о.к. 12 с второстепенна канализационна мрежа към него за квартали 92, 93, 40, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 39, 38". Те са допълнение към вече извършените строително-монтажни дейности от предходните два подетапа на мащабния проект за осигуряване на ВиК инфраструктура на територията на град Крън, Община Казанлък.
Стойността на проектното предложение е 3 398 583,18 лв., без ДДС.
Кметът Галина Стоянова и нейният екип работят от 2017г. поетапно за изграждане на канализация на град Крън.