Трима заместници ще има и в новия си, втори мандат кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Съставът на администрация в общината също остава непроменен- 145 човека. Това стана ясно от приетата на последното заседание на Общинския съвет за тази година нова структура на общинската администрация. В пленарната зала дебати по структурата нямаше.
Новата структура на общинската администрация предвижда промени в щатовете на някои отдели, сливане или обособяване на нови, закриване на отдели и отделни дирекции, които се транформират в отдели. Има и някои нови длъжности, които изземват функции на досегашни или обединяват такива.
Щатът на досегашния главен инженер ще бъде зает от новия Началник - канцелария. Това е нова длъжност за структурата на общинската администрация. Такава съществуваше в мандата на кмета Бончо Сарафов от 1991-1995 година. Тогава Началник канцаларията отговаряше и за връзките с обществеността.
Създава се нов отдел "Технически-инвестиционен контрол на строителството", където най- вероятно ще бъдат поети ангажиментите и функциите на досегашния главен инженер. Създава се още един нов отдел "Екология и транспорт", вместо досегашния "Кадастър, регулация, екология и земеделие". Ново е и звеното за вътрешен одит, в което според предложението ще работят 3 човека. Изцяло нов отдел се създава за работа по проекти- "Стратегическо планиране и проекти" със 7 заети в него.
Дирекцията "Общинска собственост, стопанска политика" се понижава в Отдел "Икономика и управление на собствеността". В новата структура няма да я има и Дирекцията "Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности", която се свежда до три нови отдела - два за предишните ресори - младежкия и хуманитарните дейности, плюс един нов - "Стратегическо планиране и проекти". Дирекцията"Местни данъци и такси" става Дирекция "Местни приходи". Заместник кметовете остават трима.
В щата на общинската администрация заемащите изборни длъжности ще са 23, 19 са кметовете на кметства, като с промените от последните избори практически няма кметски наместници. Броят на работещите в кметствата се запазва - 28 човека.


Общият брой на общата администрация в общинската структура ще е 40 човека, като най- много ще работят в дирекция "Финанси и бюджет", 13 човека, в Административно-правното обслужване - 12. Служителите, работещи като специализирана администрация ще са 67 човека, като най- много ще са в "Устройство на територията"- 24.
Промени има в структурата, работеща с медиите, връзките с обществеността, протокола и международното сътрудничество. Досегашният главен експерт "Връзки с обществеността и протокол" изчезва като длъжност и се трансформира в две други, по-нисши: младши експерт "Връзки с обществеността и протокол" и старши експерт "Сътрудник на кмета".
Промени в щатовете има и в някои спомагателни звена на общинските дейности, които се изразяват в съкращаване или разкриване на нов щат или половин такъв. С един се увеличават и работещите в звено "Екологичен контрол", където от 24, заетите ще са 25 човека.
На последното за годината заседание общинските съветници промениха предназначението на две от общинските къщи в Казанлък, от публична общинска,в частна общинска собственост. Служителите, които досега се помещаваха в тях ще бъдат най- вероятно преместени на друго място. Одобрена бе и Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. Не бе прието предложението на съветниците от БСП, от програмата да бъдат извадени два обекта- Автоградчето до село Енина и лагерът в град Равда. Съветниците дадоха „зелена светлина“ за реализация и работа на общината по проект за енергийна ефективност за две училища в града – ОУ „Кулата“ и ОУ „Паисий Хилендарски“ и по програма „Красива Българя“ за училището в село Шейново.


Съветниците приеха и промени в Правилника за работата си и дейността си, който предвижда фиксирани дни от седмицата за месечните им редовни заседания и строг контрол на присъствието на съветниците в заседанията и участията им в гласуването, което ще се отрази и върху изплащането на месечните им възнаграждения за тяхната работа.