Приемат проекти за възстановяване на религиозни сгради по селата

В Министерството на земеделието, храните и горите започна приемът на документи за кандидатстване с проекти за възстановяване и реконструкция на сгради с религиозно значение в селата. Това е по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 септември 2020 г.


Целта на процедурата е да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. Общият бюджет по подмярката е близо 28.5 млн. лв. По подмярката ще бъдат финансирани и дейности за оборудване и обзавеждане на местни поделения по вероизповеданията. Кандидатите трябва да са признати или регистрирани като юридически лица по Закона за вероизповеданията. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите разходи и не могат да надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за проект.

Процедурата има за цел да запази духовния и културен живот на населението, което е от важно значение за развитието на селските райони. Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в запазване на културната идентичност и традиции, както и повишаване качеството на живот на хората, живеещи в тях.

Условията за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите и на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).