Теглим половин милиард нови кредити на месец

Почти 500 млн. лв. на месец са новите потребителски кредити, съобщава https://www.moitepari.bg, позовавайки се на лихвената статистика на БНБ за юни.

Според данните за лихвените нива по кредити за домакинствата, те запазват своите ниски стойности и през юни, и продължават тенденцията на поевтиняване на заемите. От началото на годината по-видимо поевтиняват потребителските кредити, докато ипотечните забавят темп и настоящите лихвени нива са почти без промяна.

При потребителските кредити малко над 8% средна лихва за нов левов кредит, 3,65% за евров.

През последните 12 месеца тенденцията към понижение на лихвените нива се запази. През юни 2019 г. средната лихва по новоотпуснати потребителски кредити в лева достигна 8,04% (8,35% година по-рано). Офертите за нов бизнес се предлагат при едни от най-ниските си лихвени нива от началото на годината. Още в самия старт на 2019 г. лихвата по тези кредити беше 8,57%.

При евровите кредити тенденцията е дори още по-изразена. От началото на годината до края на юни лихвените нива за нови кредити бележат спад с 53 базисни пункта, достигайки ниво от 3,56%. Спрямо същия месец на 2018 г. понижението е с 25 базисни пункта.


Подобряващите се условия по потребителски кредити и по-добрите доходи на кредитоискателите са сред основните двигатели на търсенето на тези продукти. През второто тримесечие на годината средномесечният обем на новоотпуснатите кредити е в размер на почти 500 млн. лв.

Въпреки видимо по-добрите условия по еврови потребителски кредити, обемите нов бизнес остават далеч обемите на левовите кредити. Тенденцията е подчертано намаляваща и през юни техният обем достига едва 3,8 млн. лв. Основна причина за това е липсата на по-широко предлагане на еврови кредити. Това по всяка вероятност ще продължи да задържа обемите на ниски нива и през идните месеци.
3,12% средна лихва за новоотпуснат левов ипотечен жилищен кредит, 3,43% за евров такъв.

Плавното понижение на лихвите както по левови, така и по еврови кредити продължава и през тази година. Макар и темповете вече да са все по-незабележими, те все пак чертаят и поддържат посоката надолу. За първите 6 месеца от годината лихвите по левови кредити се понижиха и предложенията на банките по нови кредити достигнаха до 3,12%.

Понижението спрямо юни 2018 г. е с 30 б.п. но възможностите за по-дълбоки корекции все повече намаляват. Показателни за това са данните за второто тримесечие, през което лихвените нива остават почти без промяна.

По-динамични корекции в лихвените нива виждаме при офертите за нови еврови кредити. Там лихвите през юни достигнаха нива от 3,43%, което спрямо юни 2018 г. е понижение с 35 б.п.

Новоотпуснатите жилищни кредити са около 300 млн. лв. на месец

Това е равносметката в края на второто тримесечие на годината. От началото на годината, в продължение на установената тенденция, левовите кредити имат съществен превес над евровите. Предпочитанието към тези продукти се задържа високо. Една от основните причини е изравняване на лихвените нива, политика, която банките следват вече няколко години, а също така и удобството кредитът да е във валутата, в която болшинството кредитополучател получават доходите си.Източник: https://www.moitepari.bg