С цел повишаване на административния капацитет и подобряване на изпълнението на функциите в областните администрации на областите Бургас, Велико Търново, Варна, Пловдив и Стара Загора се предлага увеличаване на заместник областните управители на посочените области до двама. На своето заседание от 30 декември 2021 г. правителството одобри изменения на Устройствения правилник на областните администрации, приет с ПМС № 121 от 2000 г.

Последното изменение на Устройствения правилник на областните администрации е прието с ПМС № 336 от 2021 г. С него броят на заместник областните управители е намален до един във всяка област, с изключение на област София, за която намалението е до двама заместник областни управители.

Така предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.