Нова наредба 16 ще приема на заседанието си утре Общинският съвет на Казанлък. Тя е за принудително изпълнение на заповед за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Казанлък.

Новата наредба ще урежда реда и условията, при които да се извършва това премахване. Съгласно предложените за дебат на първо и второ четене текстове, към подобна принудителна мярка на изпълнение Общината ще пристъпва в случай, че незаконните строежи или част от тях не са премахнати от собственика в установения за целта срок за доброволно изпълнение.

Според текст в проекто наредбата, три дни след изтичането на срока за доброволното изпълнение.Общината ще извършва проверка и ако установи, че незаконния строеж не е премахнат от собственика, ще се изготвя Констативен протокол и на база на него ще се предприемат съответно действията по принудителното изпълнение и премахване на незаконния строеж.

Разходите по премахването на незаконната постройка и окончателното почистване на терена, върху който е била тя, ще са за сметка на собственика й. Ако лицата са съпрузи, те ще отговарят солидарно за направените разходи, а ако някой от тях почине- отговорността се прехвърля върху техните наследници.

Когато извършителят на незаконния строеж не е известен, разходите по премахването и почистването ще са за сметка на общинския бюджет.


Проекто наредбата тълкува и понятието "премахване на незаконен строеж". Авторите на наредбата са определили това така: "npeмахване на незаконен строеж представлява съвкупност от СМР- строително-монтажни работи, които водят до разрушаването му до кота, терен или до състояние, негоден за ползване при спазване нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда".

Ако проекта за наредба утре получи мнозинство, то тя ще влезе в сила и ще стане част от правния мир на общината три дни след нейното обнародване. Преди това има 14 дневен срок, в който всички актове подлежат на контрол по законосъобразност от страна на Областната управа в Стара Загора.

Началото на заседанието на Общинския съвет утре е от 10 часа.

Освен този въпрос, съветниците ще приемат бюджета на Общината за тази година на второ четене, както и трябва да открият процедура за провеждане на конкурс за и избор на медицински управител на МБАЛ Казанлък.

Досегашният управител д-р Кети Маналова е в края на втори си мандат.

Общо 18 въпроса трябва да разгледат общинските съветници на заседанието си. Сред въпросите са също приемането на План за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение.