От 13 април семействата с новородени кандидатстват за подкрепа от Общината

От 13 април 2020 г. родителите на всяко дете в община Казанлък, родено от първия ден на тази година, ще могат да кандидатстват за отпускане на еднократна финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни в общ размер на 500 лева. По предложение на кмета Галина Стоянова Общинският съвет прие Наредба № 17, която регламентира реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на общината.

Условията семействата с новородени да получат тази подкрепа са няколко. Към момента на раждане на детето и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на подаване на заявлението. Родителите да имат навършени осемнадесет години към датата на раждане на детето, да са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ.

Изискване е и двамата родители да имат завършено минимум средно образование към датата на раждане на детето, да нямат задължения към Община Казанлък към момента на кандидатстване, да са осигурили извършването на имунизации на новороденото дете. Последното важи и за останалите им деца, ако имат такива. Изисква се още редовно посещение на учебните занятия в образователна институция за тези деца в семейството, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Срокът за подаване на документите е 6 месеца от датата на раждане на детето, за което се кандидатства. За всички деца, родени от 01.01.2020 г. до деня на сключване на договора за избор на изпълнител за изработване и доставяне на ваучери, срокът за подаване на документи за получаване на еднократна помощ също е 6 месеца.

От 13.04.2020 г. имащите право родители могат да подават документи всеки работен ден на гише №2 „Деловодство“ в Центъра за информация и услуга на гражданите на Община Казанлък.

За повече информация относно условията и необходимите документи за кандидатстване - на официалния на Община Казанлък: https://www.kazanlak.bg/page-9668.html