25 проекта с външно финансиране по 14 програми изпълнява към настоящия момент Община Казанлък.

Това съобщи днес по време на заседание на Общинския съвет в Казанлък кметът Галина Стоянова.

Одобрените проекти, по които се очаква подписване на договори, са три. Отделно от това Община Казанлък е депозирала още 9 проекта по 7 програми, които са в процес на оценяване от финансиращите ги органи и очакват класиране. В процес на разработка от общинска администрация са 5 проекта по 4 програми с цел кандидатстване за финансиране.
„За мен като кмет е важно Казанлък да се развива и да върви напред. Нашите съграждани го заслужават. Затова работим усилено, разработваме проекти, кандидатстваме за финансирането им и реализираме целите си за развитие на Общината”, подчерта кметът Галина Стоянова.
Сред 25-тe проекта, които са в процес на изпълнение, са: „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от Долината на розите и тракийските царе”, където бенефициент е ИМ ,,Искра“; Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“, чиято стойност е 2 776 524 лева; ,,Частична реконструкция на водопроводна мрежа в кв. ,,Васил Левски” на стойност 685 000 лева; "Реконструкция на водоизточник - микроязовир "Синята река" в землището на казанлъшкото с. Средногорово, изграждане на площадка и закупуване на оборудване за противопожарно депо", като целта е предотвратяване на горски пожари в общинските горски територии. Стойността на този проект е 361 777 лева.
Към момента Общината работи и по изпълнението на три проекта на обща стойност близо 30 000 лева в селата Дунавци, Ръжена и Розово. Община Казанлък изпълнява и друг проект - „Разкриване на резидентен тип социални услуги”, чиято цел е да се създаде устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания.
Сред 25-тe проекта в процес на изпълнение е и този за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, където основен бенефициент е Община Стара Загора в партньорство с: Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Николаево, Опан, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Раднево, Твърдица и Чирпан. Проектът е на обща стойност 49 416 859 лева, от които 5 277 734 лева са за Община Казанлък.
Към момента Община Казанлък очаква финансиране по 4 проекта, по един от които вече е осигурено такова от ПУДОС,в момента се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител, а именно за изграждане на система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ в града посредством изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води. Стойността на този проект е 2 329 738 лева.
На въпрос на общински съветник дали са извършвани плащания от страната на Община Казанлък по проекти, по които в някакъв момент са наложени финансови корекции, кметът Галина Стоянова подчерта, че Общината е длъжна да изпълнява договорите за възлагане на обществени поръчки, включително в частта цена на договора и разплащания, независимо дали по проекта има наложена финансова корекция или не. В случай, че даден договор или дейност по проекта не бъдат разплатени от Общината, е невъзможно окончателното докладване на проекта пред съответния Управляващ договор, което го прави автоматично неизпълнен и би довело до загуба на цялата безвъзмездна финансова помощ.
„Всички договори, сключени по проекти с външно финансиране, съдържат защитна клауза, която предвижда възможността Общината да предявява искания за възстановяване от съответния изпълнител на неправомерно изплатени суми, за които се установи нередности при изпълнението. В защита на обществения интерес, възползвайки се от такава клауза в договора с изпълнителя на Етап 1- изграждане на водопровод и канализация в квартал „Христо Ботев”/ изпълняван 2009-2011г./ от интегрирания воден проект, Община Казанлък заведе дело срещу въпросния изпълнител в Старозагорския окръжен съд. В хода на процеса изпълнителят беше обявен в несъстоятелност и това прекрати производството по делото, но ни позволи да се конституираме като кредитори на обявената в несъстоятелност компания пред назначения от съда синдик, което е факт към настоящия момент. При осребряването на масата на несъстоятелността по предвидения от закона ред, Община Казанлък ще получи частта от събраните средства, които й се полагат. Независимо от описаните трудности, при всеки подобен случай реагираме по подобен начин и ще продължим да търсим всички възможни начини и средства за защита на интереса на нашите съграждани”, заяви още кметът на Казанлък Галина Стоянова.