Обновена! Началник – канцелария взема щата на главния инженер в новата кметска администрация

145 души ще бъде съставът на общинската администрация, ако бъде прието предложението на кмета Галина Стоянова, което ще се гледа от Общинския съвет идната сряда, 16-и декември. Гласуването на новата структура на общинската администрация ще стане на предстоящото заседание на Общинския съвет.


На практика щатът на администрация се запазва в досегашната си численост, като промените са в трансформации на дирекции в отдели или създаването на нови отдели. В някои отдели се намаляват щатовете, за сметка на други. Има и някои нови длъжности, които изземват функции на досегашни или обединяват такива.

Като конструкция новата структура на общинската администрация е по- функционална и наподобява министерска структура. Принципно трансформацията на дирекции в отдели води и до по-ниски заплащане за някои длъжности.

Щатът на досегашния главен инженер ще бъде зает от новия Началник - канцелария. За сметка на това се създава нов отдел "Технически-инвестиционен контрол на строителството", където най- вероятно ще бъдат поети ангажиментите и функциите на досегашния главен инженер. Създава се още един нов отдел "Екология и транспорт", вместо досегашния "Кадастър, регулация, екология и земеделие". Ново е и звеното за вътрешен одит, в което според предложението ще работят 3 човека. Изцяло нов отдел се създава за работа по проекти- "Стратегическо планиране и проекти" със 7 заети в него.

Дирекцията "Общинска собственост, стопанска политика и ПЧП" се понижава в Отдел "Икономика и управление на собствеността". Изчезва и Дирекцията "Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности", която се свежда до три нови отдела - два за предишните ресори - младежкия и хуманитарните дейности, плюс един нов - "Стратегическо планиране и проекти". Дирекцията"Местни данъци и такси" става Дирекция "Местни приходи". Заместник кметовете остават трима.

В щата на общинската администрация заемащите изборни длъжности ще са 23, 19 са кметовете на кметства, като с промените от последните избори практически няма кметски наместници. Броят на работещите в кметствата се запазва - 28. човека.

Общият брой на общата администрация в общинската структура ще са 40 човека, като най- много ще работят в дирекция "Финанси и бюджет", 13 човека, в Административно-правното обслужване - 12. Служителите, работещи като специализирана администрация ще са 67 човека, като най- много ще са в "Устройство на територията"- 24.

Промени има в структурата, работеща с медиите, връзките с обществеността, протокола и международното сътрудничество. Досегашният главен експерт "Връзки с обществеността и протокол" изчезва като длъжност и се трансформира в две други, по-нисши: младши експерт "Връзки с обществеността и протокол" и старши експерт "Сътрудник на кмета".

На практика буферът е новата длъжност, която се създава -Началник канцелария. Друг буфер в администрацията принципно е секретарят на общинска администрация.

Промени в щатовете има и в някои спомагателни звена на общинските дейности, които се изразяват в съкращаване или разкриване на нов щат или половин такъв. С един се увеличават и работещите в звено "Екологичен контрол", където от 24, заетите ще са 25 човека.

Предложението на кмета се очаква да бъде прието, предвид формираното ясно мнозинство в местния парламент.