На заседанието на Общинския съвет си днес ще бъде приет и одобрен Общ устройствен план на община Казанлък. Това гарантира възможностите за устойчиво развитие на територията на цялата община, със землищата на 17-те села и 3-те града на територията на общината, съобщават от Пресцентъра на Община Казанлък..
В 2-годишния период на изготвяне на проекта на плана при широко обществено участие, множество дискусии между архитекти и проектанти, относно предназначението на отделни територии, мнения на граждани,
фирми и неправителствени организации са проследени потенциалите на общината, идентифицирани са проблемите, формулирани са стратегическите предложения, които да бъдат съобразени в Общия устройствен план.
Стойността на изпълнението на проекта на план е на обща стойност около 130 000лв., като по силата на Споразумение на Община Казанлък с Министерството на регионалното развитие и благоустройството 65 на сто
от стойността се поема от министерството.
Водещите критерии са за запазване на специфичните за община Казанлък природни, културно-исторически, туристически и други ресурси, на принципа на баланс между екологично равновесие, икономически растеж и
социален просперитет, със щадящо използване на природните ресурси.
ОУП дава реалната възможност да предложи адекватен съвременен модел за развитие на територията, с която се въвеждат всички необходими правила и нормативи за устройство на територията за периода на действие на
плана. Документът дава по-големи възможности за инвестиции и строителство на територията на общината, за кандидатстване и финансиране по оперативните европрограми.
„Прилагането на ОУП ще доведе до положителни резултати, до намаляване на здравния риск на населението, ще създаде предпоставки за повишаване на качеството на живот и подобряване на жизнената и работна среда на хората.“, се казва в становището на Регионалната здравна инспекция – Стара Загора от 09.06.2016г.
Съгласно действащото законодателство в България, срокът на действие на ОУП е с прогнозен период от 15-20 години. В един от водещите принципи при изработката на ОУП за запазване на интересите на бъдещите
поколения се посочва, че документът трябва да запази правото им на избор:
„Целта е да предадем наследството си от миналото на бъдещето максимално некомпрометирано и по възможност подобрено, доколкото позволяват капацитетът и нивото ни на интелектуално, духовно и
научно-технологично развитие“.
Община Казанлък е една от малкото в цялата страна, преминала през всички етапи до изготвянето на окончателен ОУП, който служи като управленски инструмент на местната власт за устройствена политика и
развитие.

Първият „Общ проект за регулацията на улиците, площадите и местата за обществена потреба в град Казанлък“ датира от далечната 1908г. и се съхранява в сградата на Общината и до днес върху инженерно платно.

Основните зони на Казанлък, върху които Градът на розите се развива през годините са заложени още в този Общ проект, като например парк „Тюлбето“, парк „Розариум“, централният градски площад, улица „Искра“,
мястото на Народно читалище „Искра – 1860“…
Пресцентър на община Казанлък