На редовно заседание днес Общински съвет – Казанлък прие разчети за местни дейности на Община Казанлък за 2023 г. по предложение на кмета Галина Стоянова. Разчетът за местни дейности на Община Казанлък ще осигури работата на общината да продължи до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. И през тази година година остава предизвикателството пред всички общини да планират разходната част, без годишен бюджет и в условия на висока инфлация и растящи цени. В гласувания разчет за местни дейности разходите в издръжката на Общинска администрация и нейните второстепенни разпоредители са увеличени единствено във връзка с високите нива на инфлация по параграфи за храна, вода, горива, услуги и материали.

Въпреки растящите цени, Община Казанлък не предвижда увеличение на местните данъци и такси и ще запази всички социални политики в полза на гражданите:
- подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в размер на 30 000 лв.;
- за подпомагане на млади лекари, медицински сестри и акушерки, работещи в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, Казанлък, в размер на 30 000 лева;
- помощи за лечение и скъпоструващи операции в размер на 20 000 лева;
- подпомагане на младите семейства за новородените деца с еднократна помощ под формата на ваучер от 500 лв. в плануван размер от 150 000 лева;
- Средства в размер на 10 000 лв. за здравна профилактика на деца в детски градини.
Средствата са заложени във функция „Здравеопазване“, където са разчетени разходите за дейността на Общинското предприятие „Кухня майка, в т.ч. Детска млечна кухня“.

С ПМС497/29.12.2022г. се определи минималната месечна работна заплата за страната 780 лв., което представлява увеличение с 9,9%. Предвид провеждането на парламентарни избори през месец април тази година и в последствие - приемане на Закон за държани бюджет за 2023 година, в разчета е предвидено увеличение на заплати от юни месец с 10% и запазване на персонала във всички звена.

До приемането на бюджета на общината Общинският съвет, след държавния бюджет, по предложение на кмета на общината, може да одобрява извършване на капиталовите разходи за сметка на преходни остатъци от целева субсидия за капиталови разходи, от общински приходи и заемни средства, както и за сметка на постъпили приходи през съответния период на 2023 г., като в модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ се въвеждат планови данни за обектите/активите.

Източник: Пресцентър на Община Казанлък