Медицинските специалисти, имащи право да предписват лекарствени продукти, които работят в Центровете за спешна медицинска помощ, до 1 март 2024 г. да могат да предписват лекарства за диабет и антибиотици и на хартиена рецепта.
Това предвиждат нови промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
Решението за промяната е взето след заседанието на Комисията по здравеопазване в парламента, в резултат на затруднения с предписването на тези лекарствени продукти, в спешни случаи от екипи на ЦСМП, когато те извършват прегледи на пациенти в спешни състояния в отдалечени и труднодостъпни райони на страната без връзка с интернет, се посочва в мотивите на Министерство на здравеопазването.
Установено било, че много от тези екипи не разполагат с техническата възможност да предписват лекарствени продукти електронно. Като проблем беше изтъкнато, че най-често това са пациенти в напреднала възраст, за които този режим на предписване би създал изключителни затруднения относно информирането им по отношение на предписаната терапия.
Предвижда се наредбата да влезе в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, за да могат тези процеси да стартират своевременно.
С цел осигуряване на контрол при изпълнението на тези предписания, магистър-фармацевтът ще извършва проверка в списъка на медицинските специалисти, работещи в центровете за спешна медицинска помощ, публикуван на интернет страницата на Националната здравноинформационна система. В случай, че съответното лице не е вписано в списъка, предписанието не се изпълнява.