Нова специалност открива от следващата академична година Факултетът по електронна техника и технологии в Техническия университет в София.

Специалността е „Автомобилна електроника“ и обучението в нея ще е редовно.

Новата специалност е без аналог към момента и за нея на пазара за кадри има огромен дефицит.


Мотивите за това на факултетното и университетското ръководство са, че през последните години автомобилната индустрия в България се развива с бурни темпове и вече надхвърля 10% от БВП. Към настоящия момент компаниите от този сектор са повече от 100, като преобладаващата част е позиционирана именно в сектор "автомобилна електроника". През следващите години се очаква ръст с поне 50% на нуждите от инженерни кадри в профил електроника, с преобладаващ дял именно в областта на автомобилната електроника.


Бъдещите инженери от този профил ще могат да разчитат на сигурна реализация.
Допълнително предимство на дипломирания бакалавър- инженер по автомобилна електроника, е способността за лесно адаптиране в нова или непозната среда и включване в широкопрофилни научни и развойни екипи.Обучението в новата специалност ще е 4 годишно, като в този период от време студентите ще могат да получат необходимите знания и умения за успешно решаване на широк спектър от инженерни задачи:
фундаментални знания и умения за проектиране, разработване, моделиране, анализ,сериозни познания по електроника и електротехника, микроелектроника и силова електроника; математика, автомобилна техника и видове двигатели; комуникационни и навигационни технологии.
Специален акцент в обучението в новата специалност ще е и познаването на съвременните теории и добрите практики на върхови постижения в областта на автомобилостроенето – електромобили, хибридни автомобили, автономни автомобили, екологични автомобили и други.


За новата специалност Автомобилна електроника ще се кандидатства по стандартния начин за кандидатстване в ТУ-София: с оценки от матура или с оценка от приемен изпит.

Явилите се на националната олимпиада по електроника на 22 февруари тази година и получили резултат по-висок от 65% от максималния възможен, ще бъдат приети в новата специалност без приемен изпит.


Повече информация може да се получи от Учебен отдел на ФЕТТ или на сайта на факултета:

https://priem.tu-sofia.bg/university/290


Техническият университет в София е първото и най- реномирано висше техническо училище в страната, в Топ 3 на най- добрите български ВУЗ-ове.
В него се обучават близо 15 000 студенти за получаване на степените „бакалавър" - за 29 специалности, и „магистър" - за повече от 40 специалности.
50 са и програмите за докторанти.

Признание за високото ниво на обучение в Техническия университет - София е и присъдената му оценка по институционалната акредитация - 9,56 - най-високата оценка, получавана досега от висше училище в България.

Според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 година, Технически университет-София е първенец в шест най-престижни направления: „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“.