886 лица и семейства в Казанлък са получили енергийна помощ през сезон 2015-2016 година
От 1 юли Агенцията за социално подпомагане започна приема на документи за целева енергийна помощ за новия отоплителен сезон - 2016-2017 г.


През сезон 2015-2016 година в община Казанлък енергийна помощ са получили 886 лица и семейства, от които 744 са били на твърдо гориво и 142 – на електроенергия, съобщи за сайта zakazanlak.bg Мими Орачева, директор на „Социално подпомагане” – Казанлък. На 84 е направен отказ, поради по-висок от изискуемия доход, поради факта, че не живеят на постоянния си адрес или не са изпълнили други критерии за отпускане на държавните средства за отопление. В община Павел баня помощи за отопление са получили 521 лица и семейства, отопляващи се на твърдо гориво, на 11 е направен отказ.

За да кандидатстват за помощи за отопление през предстоящия зимен сезон, лицата и семействата трябва да подадат молби в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес, като крайният срок за подаването на молба-декларациите е 31 октомври 2015 година. В молбата задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален абонатен номер.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. Размерът на помощта за миналия отоплителен сезон бе 72,20 левана месец или общо за петте месеца 361 лева. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2016 г. до 31 март 2017 г.

За настоящия отоплителен сезон 2016/2017 г. е изменен коригиращият коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите - от 1,269 на 1,302. Изменението е с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане през тази зима само поради осъвременения размер на пенсията им от 1 юли.