„Арсенал“ АД: С грижа за хората - Част 2

Безплатен транспорт
Ръководството на „Арсенал“ АД, съгласувано с фирмените синдикални организации, осигури от 6 юни 2022 г. транспорт за работещите в предприятието, пътуващи от Стара Загора до завода на "Арсенал" АД в Мъглиж, включително от с. Ягода и с. Тулово, и от Стара Загора до основната площадка на предприятието в Казанлък. Превозът на работниците и специалистите с този транспорт е за сметка на „Арсенал”. С това се възстановява безплатният транспорт по тази дестинация, който бе въведен през есента на 2016 г., но за кратък период от време бе преустановен. С осигуряването на безплатен превоз на работници и служители ръководството на „Арсенал“ постига още една цел в социалната си политика – да облекчи личния бюджет на работещите, пътуващи до предприятието от по-далечни дестинации, и максимално да ги улесни при придвижването им до работното място и обратно.
Общо 8 към момента са автобусите от Стара Загора до заводите на „Арсенал“ АД – 4 автобуса за редовна смяна за седем- и осемчасов работен ден и 1 за трисменен 8-часов работен ден до основната площадка на дружеството в Казанлък, 3 автобуса за редовна смяна до завода в Мъглиж, вкл. Ягода и Тулово. От години „Арсенал“ осигурява транспорт за собствена сметка на своите работници и специалисти от Казанлък до Мъглиж, както и от Гурково, Николаево, Нова махала, Ветрен и Дъбово до Мъглиж и обратно. ,,Арсенал” АД осигурява на трисменен режим на работа за 7- и 8-часов работен ден вътрешнозаводски транспорт до Завод 3 и Завод 2 на площадка Казанлък.

Службата по трудова медицина
Службата по трудова медицина е към направление „Безопасност и здраве при работа“. Създадена е през 2000 г. и съгласно законовите изисквания, притежава Удостоверение за пререгистрация от 26 юли 2018 г. на Министерството на здравеопазването. В буквалния смисъл на думата Службата служи на хората. Защото нейната основна задача е да следи за здравето в работна среда на всички работници и служители от многохилядния арсеналски колектив и да запази физическото и психологическото им здраве по време на трудовия процес. За това е необходимо добро познаване спецификата на всяко работно място във всички структури на завода и евентуалните рискове, което то носи за здравето на човека. А това са стотици, дори хиляди, работни позиции – всяка със своите особености, изисквания, характеристики. Всички фактори, съпътстващи работното място като физически и психологически натоварвания, се отчитат и проследяват от Службата по трудова медицина. Съставя се Комисия, в която, освен служителите по трудова медицина, влизат и специалисти от различни области в „Арсенал“. Те изготвят т.нар. Карта за оценка на риска за всяко работно място в цялото предприятие. Съставя се досие на всеки от заводите със съответните подразделения – цехове, участъци, отдели, звена. В тези документи се отразява всяка настъпила промяна на съответното работно място – внедряване на ново оборудване, нови машини, линии, технологии. Дейността е синхронизирана с Комисията по условия на труд в съответния завод, а взаимодействието с инспекторите по Безопасност и здраве при работа е постоянно и ползотворно. Една от задачите на СТМ е да проследява здравословното състояние на работещите в предприятието, като се започне още от постъпването им тук. Службата е ангажирана с определянето на периодичните физиологични почивки в зависимост от вида на производството. Тя подготвя списъците с необходимото работно облекло и лични предпазни средства за различните работни места. Нейна грижа е организирането и провеждането на профилактичните прегледи в „Арсенал“, съобразно условията на труд и нормативната уредба. В момента се провеждат безплатни профилактични прегледи в Завод 3 и в други структури на дружеството. В „Арсенал“ всеки ден работи и психолог, което малко предприятия осигуряват за персонала си.
Службата следи и болничните листове, като на база на получените данни изготвя анализ за здравословното състояние на персонала, който се предоставя на Комисията по условията на труд и на синдикатите във фирмата. Така отделните звена са тясно свързани помежду си, за да има достатъчно информация какъв е здравният статус на колектива и да се набележат мерки, където е необходимо.

Образование и квалификация
Отдавнашна е традицията „Арсенал“ да си създава сам кадри и да полага грижи за тях. Тя започва още от 1896 г., когато в Софийския артилерийски арсенал се създава първата школа за обучение на кадри, а най-старият учебник, запазен във фирмения музей, датира от 1893 г. С преместването на предприятието в Казанлък се премества и школата за обучение на технически кадри. По-късно, през 1947 година, на територията на завода е изградено и СПТУ по машиностроене, което е подготвяло своите възпитаници за нуждите на самото предприятие. И днес образованието и квалификацията са едни от основните приоритети в политиката на фирменото ръководство. Отделяйки специално внимание на този ресор, през последните няколко години дейността се е превърнала в целенасочен устойчив процес. В дружеството е създадено специално направление „Образование и квалификация“ с ръководител инж. Владимир Чучумишев. От 2015 г., в партньорство с Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, „Арсенал“ осъществява професионалното образование на учениците от 11 и 12 клас в специалностите „Машини с ЦПУ“ и „Мехатроника“ по дуалната форма на обучение. През последните 3 години се обезпечава и практиката на 11 и 12 клас по специалността "Компютърна техника и технологии". Фирмата предоставя материалната си база и осигурява наставници за практическите занятия. До момента 149 са възпитаниците на Механотехникума, преминали през „Арсенал“, 30 се обучават в момента.
„Арсенал“ се грижи и за попълване на потенциала си от кадри с висше техническо образование. През 2022 г. дипломите си за инженери по специалността „Машиностроене и уредостроене“ получиха 35 арсеналски студенти, за които в дружеството бе организирана изнесена форма на обучение към Технически университет - София, Филиал - Пловдив. Благодарение инициативността на „Арсенал“ АД и личната ангажираност на неговия генерален директор инж. Николай Ибушев, през 2017 г. в Казанлък бе открит Технически колеж към Технически университет - София. Млади и перспективни кадри на „Арсенал“ съставляват основния процент студенти във всеки випуск на Колежа. От завършилите тази година 47 студенти по специалността „Технология на машиностроенето“ 27 са арсеналци, 22 от тях продължават образованието си по магистърска програма. Дружеството осигурява и база за стажантска програма на студенти в други технически вузове.
Обхващат се също работници и служители с висше и средно образование, които желаят да повишат квалификацията си по определени специалности. Оганизират се и опреснителни курсове по различни направления.

Стипендиантската програма
„Арсенал” АД предлага чудесни условия за обучение, работа и кариерно израстване чрез своята Стипендиантска програма, специално разработена за млади и амбициозни хора, които избират да продължат своето образование във висши учебни заведения. За периода на обучение „Арсенал“ осигурява месечни стипендии на студентите до 500 лева и изплаща техните семестриални такси (сумарно до 6000 лева годишно според успеха). На арсеналските стипендианти се осигурява възможност за провеждане на платени студентски стажове във фирмата. Допълнително предимство е възможността за продължаване на образованието в магистърска степен, включително и в европейски университети, по определени от дружеството специалности.
Тази програма е част от фирмената политика за привличане на млади специалисти, на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в професионалната реализация. С особено внимание „Арсенал“ се отнася към учениците, които завършват средното си образование в казанлъшките училища, независимо от профила им, и са приети за студенти. Стинпендиантската програма на дружеството е насочена към обучаващите се в редовна форма на инженерните специалности на Технически университет - София и Технически университет - Габрово, както и инженерно-химични и физични дисциплини на Химико-технологичния и металургичен университет - София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, имащи приложение във фирмата.
След завършване на висшето си образование всички стипендианти ще имат осигурено работно място по специалността във фирмата, гарантирано от двустранно подписан договор.
Целенасочената дейност през последните години по развитие на човешките ресурси чрез различни образователни програми вече е устойчив процес в „Арсенал“ АД, който дава резултати и на който и в бъдеще ще се разчита с приоритет.

Следва продължение