Да не се облагат с данък недвижими имоти, имоти с данъчна оценка до 1 680 лева вкл. Това предвиждат предложени промени в общинската Наредба 31 за местните данъци, които утре общинските съветници на Казанлък трябва да разгледат. Предложението е от доклад на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, до Общинския съвет.
Утре градският парламент се събира за поредно, 7-мо заседание. Общо 32 са въпросите, които съветниицте предстои да дискутират и по които да вземат решение.

Сред важните предложения за промени в Наредбата за местните данъци са и и тези, свързани с въвеждането на нови срокове за заплащане на данъците върху недвижимите имоти. Нов член и нова алинея в наредбата ще регламентира това да става на две равни вноски: до 30 юни и до 31-ви октомври на годината, за която е дължим данъкът върху недвижимия имот.
При положение, че новият недвижим имот е придобит извън тези два срока за годината, то данъкът за него ще се дължи до 2 месеца, след дата на сключване на договора за придобиването му.
С предложение в доклада на кмета се въвежда и специален бонус за предплатилите пълния размер на данъка за недвижимия имот до 30 април. Облекчението за тези граждани ще е 5% отстъпка от пълния размер на налога, но само при положение, че гражданинът няма непогасени публични общински вземания.


На утрешното заседание общинските съветници предстои да прехвърлят като дарение 4 имота на училището в село Горно Черковище. Това са 85 декара земеделски земи. Средствата от управлението на тези имоти училището трябва да използва в помощ за своята издръжка.


Сред въпросите, обект на вниманието на общинските съветници са и Общинския план за младежта за насотящата година, приемане на отчетите на обществения посредник и на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, определяне на суми за подпомагане дейността на футболните клубове от общината, както и въпроси, свързани с определянето на пазарни цени при разпореждане с имоти, общинска собственост. Съветниците ще гласуват и отпускането на еднократни помощи за лечение на 3 гражданки.
С най- голям интерес се очакват дебатите по новата Наредба 4, свързана с реда за спиране, паркиране на пътни – превозни средства и престой на територията на община Казанлък.

На заседанието съветниците ще трябва да определят и нови основни заплати на тримата кметове, в населените места, в които до местните избори миналата година имаше кметски наместници. Предложението е за основна заплата от 600 лева за кметовете на Голямо Дряново, Средногорово и Горно Изворово. Досега кметските наместници получаваха основни заплати от 451 лева.