Безработните млади хора - рискова група на трудовия пазар

Безработицата в община Казанлък остава под средната за страната

3,17 на сто е нивото на безработицата в община Казанлък, което е доста под средното за България, изчислено на 4.94% към 31 януари 2022 година. 3.17% е равнището на безработицата и в община Павел баня, а трайно най-високо за региона остава нивото на хората без трудова заетост в община Николаево – 27.77%. В община Мъглиж в края на този януари делът на безработните е 9.89%, а в община Гурково – 12.32%, сочи информация от Бюрото по труда – Казанлък.

Във възрастовата структура най-голям е относителният дял на хората без работа във възрастта над 55 години. Те са 23.6%, като след тях се нареждат безработните от 45 до 49 години и от 50 до 54 години. Относителният дял на безработните младежи също е висок – 12.6%, при това има увеличение с 1.6 пункта спрямо същия период на 2021 година. Младите хора без трудов ангажимент продължават да бъдат една от рисковите групи на пазара на труда.

По отношение на степента на образование се наблюдава увеличение на относителния дял на регистрираните безработни със средно и с основно образование. Намалява делът на безработните в двата полюса на образователния ценз – с висше и с начално образование.
75% от всички безработни са продължително безработните без специалност, а 38.9% от тях са във възрастта над 55 години.
В структурата на безработните специалисти най-голям е делът на регистрираните от сферата на техниката и технологиите – 40%, следвани от специалистите в областта на обществознанието, икономиката и правото – 26.5% и в сферата на услугите - 9.5%.

Към 31 януари 2022 година са регистрирани 860 мъже и 1151 жени, като се наблюдава увеличението на относителния дял на безработните мъже спрямо същия период на 2021 г.
Свободните работни места, обявени на първичния пазар на труда през януари 2022 г., е 72. През първия месец на тази година 19 души са започнали работа по ОП „Развитие на човешките ресурси“. През периода общо 146 души са били устроени на работа, 106 от които с посредничеството на бюрото по труда в Казанлък. Жените, намерили трудова реализация през месеца са 90, което представлява 61.6% от всички започнали работа.