Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) забранява извършването на риболов през цялата 2020 и 2021 година на реки и рибностопански обекти на територията на цялата страна.

В област Кърджали забрана за риболов има в яз. Боровица и бреговата ивица на яз. Студен кладенец, в границите на защитена местност (ЗМ) "Юмрук скала".

В област Смолян се забранява риболова в река Арда и притоците ѝ - от изворите до рибовъдно стопанското в с. Кошница.
- река Сивинска с притоците ѝ - от изворите до вливането и в р. Арда.
- р. Черна с всичките ѝ притоци от изворите до Тунела.
- р. Крива река от изворите до вливането в река Черна.
- р. Кутелска - от изворите ѝ до вливането в р. Черна.
- р. Девинска от границата с Регионална дирекция по горите - Пазарджик до моста на рибарник "Девин 4" и от моста на гробищен парк Девин до моста при автогара Девин.
- р. Буйновска с притоците ѝ - от изворите ѝ до вливането в яз. Тешел.
- р. Триградска с притоците ѝ - от изворите до моста на механичния цех и от бетоновия мост над "Дяволското гърло" до моста в местността " Буков мост".
- р. Чеирска с притоците ѝ - от изворите до вливането в р. Триградска.
- р. Широколъшка от изворите с всичките ѝ притоци до кантара на бившето АПК.
- р. Въча от язовирната стена на „Цанков камък“ до ВЕЦ "Цанков камък“ над с. Михалково.
- р. Чудните мостове - от изворите до вливането в р. Забърдовска.
- р. Караджа дере от границата с ДГС "Широка поляна" заедно с притоците ѝ до ГК "Чарка".
- р. Герзовска - с всичките ѝ притоци до вливането ѝ в р. Черна.
- р. Бяла река - от изворите до вливането ѝ в р. Черна.
- р. Чепеларска - от изворите с всичките ѝ притоци до вливането на р. Зорнишка.
Забрана за улов на риба има и за ЗМ „Смолянските езера“ - езерата "Мътното“, "Бистрото" и "Тревистото".


В област Хасково забрана за улов на какъвто ѝ да е вид риба има в река Харманлийска в горното течение, от моста преди с. Караманци на запад до излизането от територията на област Хасково.
Забрана за улов на риба има и в р. Чулфанска (Банска) - от с. Сусам на запад до границата с обл. Пловдив, през месеците юли, август и септември и река Арда - северната брегова ивица в границите на ЗМ "Черната скала".

Забраната се налага от възникналата необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и деуги видове организми в определените рибни стопански обекти или в зони от тях.


С друга заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 15 април до 31 май през тази година е в сила забраната за улов на пролетно - лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина.

За рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина, забраната е в сила от 1 май до 15 юни 2020 г.

Източник: БНР