Финансовото състояние на ВиК – Стара Загора е добро, въпреки динамичните промени в бизнес средата. Това посочва управителят на дружеството инж. Радостин Миланов. За 2023 г. печалбата на ВиК- дружеството е малко над 4,5 млн. лв., при 2,8 млн. лв. за предходната година.
„Това се дължи, от една страна, на редуциране на разходите в посока намаление с 10%, въпреки, че увеличихме средствата за работна заплата за предприятието, и от друга страна – от увеличените приходи от оперативна дейност; започнахме по-точно и качествено измерване на потребените количества вода; предприехме действия в посока на прекъсване на незаконно присъединените потребители към водопроводната мрежа, и разбира се, отражение върху увеличението на приходите оказва и новата цена на водата приета през 2023-та“, каза в предаване на БНР инж. Миланов.
За първите два месеца на 2024 година събираемостта на дружеството е между 93-94 %, като по отчетни данни събираемостта за 2023 година е 93,9 %.
Водата предоставяна от дружеството отговаря на всички нормативни изисквания по микробиологични показатели и е чиста и безопасна за пиене. Извършва се и постоянен мониторинг за качеството на водите, а РЗИ - Стара Загора също извършва контролен мониторинг на подаваната вода, но в по-малък размер.
За изминалата година са извършени 14 414 бр. анализи на питейната вода в акредитирана лаборатория от 183 населени места, в това число и градовете на територията, обслужвана от Дружеството. Стандартността е 99,76 % в големи зони на водоснабдяване и 98,82 % в малки зони на водоснабдяване. По микробиологични показатели водата отговаря на всички нормативни изисквания и е чиста и безопасна за пиене. Наблюдаваните отклонения са по физикохимични показатели.
По повод приключилият мащабен инфраструктурен проект в Стара Загора и региона инж. Миланов отчита, че са изпълнени целите за намаляване на загубите на вода, както и за осигуряване на надеждност и непрекъснатост на водоподаването в основните експлоатационни райони.
Инвестиционните намерения по проекта са завършени изцяло. За целия проект в четирите агломерации – Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан бяха подменени общо: 73 км. вътрешна водопроводна мрежа, 20 км. канализационна и 33 км. външни водопроводи, според ръководството на дружеството.