През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава рискът от битови пожари. Най-често те се причиняват вследствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини. РСПБЗН – Казанлък напомня, че отговорност за осигуряване на пожарната безопасност има всеки гражданин. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност освен големи загуби на дом, имущество и ценности може да доведе и до застрашаване живота на най-близките хора.
През отоплителния сезон се използват различни видове отопление, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно ползване.
При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени - с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки.
Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрическите инсталации.
При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта места.
Възможни са неправилно устройване на локалните отоплителни уреди и използване на нестандартни или неизправни такива, което увеличава опасността от възникване на пожари.
Особено внимание трябва да се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли.
Ето някои практични съвети, които са полезни за недопускане на пожари през отоплителния сезон:
1. Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;
2. Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди;
3. Комините и димоотводните тръби трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;
4. Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, трябва да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично съгласно инструкциите на производителите;
5. Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреди и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;
6. Категорично е забранена употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;
7. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;
8. Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
9. Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от горими и трудногорими материали;
10. Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин;
11. Деца и трудноподвижни възрастни хора не бива да бъдат оставени заключени сами вкъщи. В много случаи те нямат реална преценка за рисковете при възникване на пожар, нито възможност да реагират своевременно и адекватно.
Спазването на тези елементарни правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.
За да получат консултация по въпроси, свързани с пожарната безопасност, или за сигнализиране за нарушения на противопожарните правила, гражданите могат да се обаждат на телефон 0431/6 23 20, а при възникване на пожар – да запазят самообладание и да звънят незабавно на тел. 112.
Нека бъдем ОТГОВОРНИ към себе си, към близките и домовете си.
Нека предварително осигурим своето спокойствие и вземем необходимите мерки за безопасност.