Първа работна онлайн среща между отдел „Опазване на околната среда“ в „Арсенал“ АД и Центърът за компетентност за „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) с водеща организация Софийски университет "Св. Климент Охридски“, се проведе по въпросите на екологията. Тя се състоя по инициатива на инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование и квалификация“ в „Арсенал“ АД и координатор на Регионален академичен център – Казанлък.

Срещата е своеобразно продължение на регионалния форум, на който бяха представени Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, създадени в България по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За първото представяне на тези центрове, организирано от Министерството на иновациите и растежа, бе избрана област Стара Загора, поради интензивното си промишлено развитие и наличието на структуроопределящи фирми. От страна на бизнеса в Казанлък участва инж. Владимир Чучумишев от „Арсенал“ АД. Установяването на контакти между центровете и бизнеса с цел бъдещо сътрудничество в различни области на науката, е била основната идея за провеждането на първия регионален форум, състоял се в края на месец ноември на Старозагорските минерални бани.

В резултат на това е и организираната онлайн среща между отдела по екология на „Арсенал“ и центъра в София, на която подробно се представи научният екип с ръководител проф. дбн Яна Топалова, а арсеналските специалисти са споделили някои проблеми и са поставили въпроси към учените. Двете страни са се споразумели през м. януари 2023 година да се проведе среща на място в дружеството за изясняване на подробности по бъдещо партньорство.

Така „Арсенал“ АД затвърждава усилията си по опазване на околната среда, като същевременно ще се проучат иновативни методи и технологии, предлагани от новообразуваните структури.