Продават или дават под наем имот на Болницата?

Недвижим имот от близо 9 декара, намиращ се на изток от сградата на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” и на север от Районната служба по пожарна безопасност в Казанлък, ще бъде обявен за продажба или отдаден под наем в зависимост от решението на Общинския съвет на предстоящото 56-ото заседание. Имотът е с трайно предназначение - урбанизирана територия за високо застрояване.

Съгласно констативния нотариален акт, собственик на недвижимия имот е МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД, но тъй като Общинският съвет има функциите на Общо събрание на общинското лечебно заведение, то в неговите правомощия е да реши как трябва да се процедира. Предложени са два варианта – продажба чрез публичен търг с явно наддаване или отдаване под наем за срок от 5 години. Посочената в нотариалния акт данъчна оценка на терена от 8492 кв. метра е 191 070 лева.

От становищата на постоянните комисии в местния парламент, които са разгледали предложението на управителя на общинската болница д-р Кети Маналова-Владкова, е видно, че те подкрепят варианта за продажба. Водещата Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост посочва и начина – чрез търг по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Останалите две комисии – по здравеопазване и по европейски въпроси и бизнес среда също са подкрепили предложението за продажба на имота.