По инициатива на областния управител Иван Чолаков и на директора на РИОСВ-Стара Загора Диана Искрева в Областна администрация се проведе работна среща за представяне на възможностите за разрешаване на проблемите с нерегламентираните сметища в Старозагорска област.
На нея бяха обсъдени и въведените системи за разделно събиране на отпадъци, оползотворяването и рециклирането на битови, строителни и биоразградими отпадъци, възможностите за разходване на средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Във форума участваха кметове и експерти от общините в Старозагорска област.
В обръщението си към присъстващите г-н Чолаков подчерта значимостта на подобни срещи, защото те са свързани с опазването на природата и създаването на чиста, приветлива и здравословна среда както за гражданите на областта, така и за туристите, посещаващи района.
По време на дискусията бяха обсъдени подробно задълженията на кметовете на общини, включващи превантивни действия и мерки за недопускане на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, предприемането на мерки за почистване на вече създадени нерегламентирани сметища и мерките за недопускане на замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии.
От РИОСВ обърнаха внимание и на изпълнението на задължението на общинските администрации за осигуряване на обществен достъп до информация и предоставяне на обратна връзка относно проявен обществен интерес към инвестиционни предложения, планове и програми по реда на Закона за опазване на околната среда.
От своя страна представителите на общините поставиха проблема с липсата на достатъчно средства за обезпечаване на дейностите по премахването на нерегламентираните сметища и почистването на речните корита.
В края на срещата участниците се обединиха около становището, че добрата координация между държавните и местните институции е от изключителна важност, а форуми като този, иницииран от областния управител и директора на РИОСВ, спомагат за по-ефективното дефиниране и решаване на проблемите с нерегламентираните сметища и събирането на отпадъците.