Община Казанлък организира публично обществено обсъждане на проект за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък (ИПГВР) за периода 2014-2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.11.2015 г. (сряда), от 17.00 ч. в залата на Културно-информационен център на ул. „Искра” № 4 в гр.Казанлък.

Целта на общественото обсъждане е всички заинтересовани страни да се запознаят с проекта за изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък, вкл. с конкретни нови проекти за включване в и извън зоните за въздействие на ИПГВР, да изразят мнението си и да направят предложения по обсъждания проект.

Материалите, касаещи изменението на ИПГВР, са публикувани в сайта на Община Казанлък, в рубриката „Пресцентър“ като прикачен документ към този текст-покана за обществено обсъждане.