2683 фирми в туризма ще получат 30 млн. лева държавна помощ по Схема BG-176789478-2021-06. Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от противоепидемични мерки. Кандидатстването за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) в периода 28 януари – 4 февруари 2022 г.
Парите са разпределени на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления за подпомагане и реализирания оборот по допустимите класификации на икономическите дейности (КИД-2008) през 2019-a, без данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати в туристическия сектор и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г., без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.
Общият брой разгледани заявления за кандидатстване е 3180 бр., като от тях до финансиране са допуснати 2683 заявления. Средствата ще бъдат преведени по банков път на одобрените предприятия.