Промени в Закона за висшето образование са одобрени на заседанието на Министерски съвет на 31 юли 2019 година, съобщава правителствената пресслужба. Съгласно направените изменения, нормативно се регламентира освобождаването от такси в държавните висши училища на студенти, подготвящи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван недостиг на пазара на труда по списък, утвърден от Министерския съвет. 57 са защитените специалности по професии, основно в сферата на машиностроенето, металообработването и металургията, електротехника и електроника, хранителни технологии, строителство, транспортни услуги, химични продукти и технологии и други за учебната 2019-2020 година. Списъкът, който е публикуван в Държавен вестник от 8 януари 2019 г., може да се види на линка: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133514. Измененията в Закона за висшето образование предстои да бъдат разгледани в Народното събрание.

Национална карта ще определи териториалната и профилната структура на мрежата за висше образование. Предвижда се тази карта да бъде изготвена в срок до една година от приемането на законопроекта. До нейното окончателно приемане се установява мораториум върху откриването и преобразуването на висши училища и на основни звена и филиали в държавните висши училища, с изключение на преобразуването им с цел консолидация и оптимизация.

Предвижда се още висши училища да придобиват статут на изследователски за срок от 4 години. Те ще бъдат включени в списък, който ще се утвърждава и актуализира от Министерския съвет ежегодно.

За насърчаване развитието на държавните висши училища е предвидено Министерският съвет да приема национални програми за развитие на държавните висши училища. Приемът на студенти и докторанти, за които държавата осигурява издръжка, ще се определя общо за професионалните направления и специалности от регулираните професии.

За улеснение на реализацията у нас на младите хора, получили образованието си в чуждестранни висши училища, се въвежда двумесечен срок за признаването на дипломите им за висше образование, придобито в чужбина, включително и дипломи за придобита степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор“.

Според промените, ще могат да се сключват до две споразумения между държавно висше училище и държавни или общински училища от системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно тези споразумения ще е възможна съвместна учебна дейност по учебни предмети или модули за придобиване на профилирана и професионална подготовка във втори гимназиален етап от средната степен на образование, както и по учебни предмети за придобиване на специализирана подготовка в средната степен на образование.