Правителството осигурява 400 млн. лв., с които да се финансират проекти на общините. Средствата са одобрени на заседание на Министерския съвет, като допълнителен трансфер по бюджета на Министерство на регионалното развитие. Осигурени са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2024 г.
Изпълнението на планираната инвестиционна програма за общините ще допринесе за подобряване на инфраструктурното развитие на регионите и подобряване на благоустройствената среда в населените места.
През последните 2 години местните власти получиха поетапно около 418 млн. лева за ремонт на общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура.
Промяната сега е, че общините може да финансират и основни ремонти и реконструкция на сгради публична общинска собственост, но и проектиране на обекти. Единствените критерии, заложени от МРРБ, са свързани с това за проектите да има издадено валидно разрешение за строеж или на виза за проектиране за обекта (при финансиране на проектиране).
В програмата за финансиране на инвестиционни проекти в зависимост от категорията на общината са определени максимални прагове на стойностите, в рамките на които следва да са проектите:
• за общини с категория 1 – до 50 млн. лв.;
• за общини с категория 2 – до 30 млн. лв.;
• за общини с категория 3 – до 15 млн. лв.;
• за общини с категория 4 – до 10 млн. лв.;
• за общини с категория 5 – до 6 млн. лв.
За общините с население по данни на НСИ над 180 000 души общата стойност на проектите е до 100 млн. лв.