Общината в Казанлък търси началник-отдел

Общината в Казанлък търси Началник-отдел “Икономика по управление на собствеността”. Конкурсът за това е обявен на интернет страницата на Общинска администрация и на информационното табло в Общината.

Срокът за кандидатстване изтича след 3 дни- на 21 януари, в 17,30 часа.

Одобреният кандидат ще стане държавен служител.

Кандидатът за общинската служба трябва да отговоря на следните изисквания:

• да не е поставен под запрещение, да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. Изисква се висше образование- бакалавър в областта наикономиката, маркетинг, стопанско управление, мениджмънт, бизнес администрацията, 5 години трудов или служебен стаж в сферата професионалната област, компютърни умения и възможност за работа в Интернет среда и други специализирани програми свързани със сферата на дейност.

Одобреният кандидат ще ръководи и отговаря за дейността на Отдел „Икономика по управление н собствеността ” в изпълнение на законите и законосъобразните актове, ще подпомага изготвянето на краткосрочни и средносрочни инвестиционни програми на Общината и други.


Основна месечна заплата за длъжността е 780 лева.

Конкурсната процедура ще се проведе чрез решаване на тест и интервю
Необходими документи за кандидатите са описани на страницана Община Казанлък, в опция "Кариери".

Документи на кандидатите се приемат в Центъра за обслужване на граждани в Казанлък, Гише № 2 - “Деловодство”, бул. “Розова долина “ № 6.


к