Община Казанлък публикува на официалната си страница си обявления за провеждане на конкурс за 8 длъжности в новото общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“. Обявените конкурси са за позициите „Директор“, „Заместник-директор“, „Главен счетоводител“, „Експерт „Стопански дейности“, „Експерт „Туризъм“, „Експерт „Маркетинг“, „Експерт „Събития и атракции“, „Домакин“ на общинското предприятие. Заповедта за конкурса е от 8 февруари 2023 г. на кмета на общината, а крайният срок за подаване на документи е 28 февруари 2023 г.

Общинското предприятие за туризъм „Казанлък Арт“ бе създадено с Решение № 829, взето от Общински съвет - Казанлък, на неговото заседание на 24 ноември 2022 г. Началото на предприятието, съгласно решението на местния парламент, се счита от 31 март 2023 г.

За седалище и адрес на управление на предприятието бе прието да е гр. Шипка, ул. „Стефан Орешков“ № 2Е.

Общинският съвет гласува структура на Общинското предприятие по туризъм „Казанлък Арт“ и определи числен състав от 60 души. Съгласно приложението към решението, съставът на новата структура е разпределен така: направление „Административни дейности“ – 6 души; направление „Туризъм, маркетинг, рекламно-информационно обслужване“ – 10 души, направление „Събития, атракции, стопански дейности“ – 44 души.

Предметът на дейността на „Казанлък Арт“ включва 20 теми, сред които разработване дългосрочни и краткосрочни планове и програми, свързани с развитието на туристическите обекти, предоставени за стопанисване и управление на предприятието и осъществяване функции по тяхното изпълнение след утвърждаването им от кмета на Община Казанлък; обслужване на общинските туристически обекти, комплекси, атракции, предоставени за стопанисване и управление на предприятието; разработване на нови туристически продукти и подобряване на съществуващите в туристическите обекти; организиране на събития: изложения, форуми, обучения; продажба на туристически продукти, пакети и други туристически услуги, както и на рекламни материали, сувенири и стоки; разработване и реализиране на общинската стратегия за туризма и други.