Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви нова защитена местност – „Находища на алпийски тритон в Руй планина“. Тя е разположена в землищата на селата Рани луг и Насалевци, община Трън, област Перник. Площта ѝ е близо 50 дка.
Заповедта на министър Росица Карамфилова е с цел опазване на животинския вид алпийски тритон (Triturus alpestris) и неговото местообитание, както и опазване на размножителни местообитания на други значими видове земноводни животни (амфибии) - дъждовник, (Salamandra salamandra), обикновен тритон (Triturus vulgaris), южен гребенест тритон (Triturus karelinii), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), кафява крастава жаба (Bufo bufo) и горска дългокрака жаба (Rana dalmatina).