В условията на пандемия детските заведения са отворени за посещения от всички деца. Когато има възможност някой друг да се грижи за тях, те може да си останат вкъщи.
Това донякъде ограничава контактите, особено ако се налага да се ползва обществен транспорт. При такава възможност родителят може да подаде молба в свободен текст или по образец, за периода, в който детето ще отсъства, в рамките на епидемиологичната обстановка.
По този начин отсъствията на детето ще бъдат извинявани служебно.
За да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищно образование за учебната 2020/2021 г., родителите трябва да подадат заявление до директора на съответното детско заведение, съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба №5 от 2016 г., касаеща предучилищното образование.