Интернет дебат за Техническия колеж в Казанлък
Проектопостановлението на Министерския съвет на Република България за откриване на Технически колеж – Казанлък, в структурата на Техническия университет – София, е публикувано за обсъждане на Портала за обществени консултации – strategy.bg.

Крайният срок за подаване на становища по проектопостановлението е 21 август.

Проектът на Постановление за откриване на Технически колеж – Казанлък, в структурата на Техническия университет – София, е изготвен по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

В Техническия колеж – Казанлък ще се обучават студенти по специалности от професионално направление „Машинно инженерство“ за придобиване на висше образование на степен „професионален бакалавър по…“. Капацитетът на звеното, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация, е 230 студенти и е съобразен с институционалния капацитет на Техническия университет – София.

В колежа ще се обучават кадри за нуждите на редица предприятия в Казанлък и региона в областта на металообработването, производството на елементи за хидравлични съоръжения, както и за индустрията, свързана с военнопромишленото производство. Наличието на структура на висше училище в града ще допринесе за подобряване на достъпа до висше образование, създаване на устойчива връзка между висшите училища и пазара на труда за постигане на съответствие между търсене и предлагане на специалисти с висше образование.

Мнения по темата могат да бъдат дадени, в опция „Обществени консултации“ на адрес: http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2826