Д-р Ваня Карабойдева е ръководител на Службата по трудова медицина в „Арсенал“АД. Заема длъжността от м. февруари 2024 година. Службата е към направление „Безопасност и здраве при работа“ в „Арсенал“ АД и вече 24 години изпълнява отговорната мисия да се грижи за здравето на работещите в най-голямото промишлено предприятие в България.
Д-р Карабойдева има 28-годишен професионален опит в областта на профилактичната медицина. Постъпва като епидемиолог в Хигиенно-епидемиологична инспекция - Стара Загора, през 1996 година. От 2002 до 2005 г. е заместник-директор на ХЕИ - Стара Загора, а от 2006 до 2011 г. е главен секретар на РИОКОЗ – Стара Загора. В периода 2011-2022 г. ръководи административни структури в Регионалната здравна инспекция в Стара Загора (РЗИ – Стара Загора), осъществяващи дейности по профилактика на болестите, промоция на здравето и държавен здравен контрол. До м. август 2023 г. е директор на РЗИ – Стара Загора.
Ваня Карабойдева е възпитаник е на ГПЧЕ „проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, с профил немски език. Завършила е Висшия медицински институт - Стара Загора. Дългогодишен хоноруван преподавател към Медицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора.Има придобити специалности „Епидемиология на инфекциозните болести”, „Медицина на бедствените ситуации”, „Трудова медицина“ и „Здравен мениджмънт“. Експерт е по оценка и акредитация на лечебни заведения и здравна оценка при инвестиционното проектиране.

- Д-р Карабойдева, в навечерието сме на Световния ден на здравето 7 април - професионалният празник на всички работещи в системата на здравеопазването, включително и на службите по трудова медицина, които са ангажирани с опазване здравето на хората на тяхното работно място. Как се насочихте към тази специфична област – профилактиката и контролът върху здравето?
- Избрах грижата към общественото здраве за свой професионален и човешки дълг и целият ми трудов стаж до момента е в сферата на здравия контрол. Резултатите в превантивната медицина не са видими веднага. За разлика от клиничните медицински специалности, при които извършваме преглед на пациента, назначаваме лечение и в сравнително кратки срокове очакваме ефект, в профилактичната медицина усилията са насочени към повлияване на поведението и нагласите на големи групи от населението. Това понякога отнема години.
Тази година Световната здравна организация(СЗО) отбелязва 7 април под мотото: „Моето здраве, моето право!“. Целта е да се привлече вниманието на общността за защита правото на всеки и навсякъде да има достъп до здравни услуги, образование и информация, безопасна питейна вода, чист въздух, добро хранене, качествено жилище, достойни условия на труд и околна среда, свобода от дискриминация. СЗО определя работното място като една от приоритетните области от промоцията на здравето през 21-век. Това предполага съвместни усилия на работещите, работодателите и обществото. Констатирам със задоволство, че в завод „Арсенал“ това е факт.

- От какво страда съвременният човек днес и каква е правилната формула на живот за добро здраве?
- Няколко десетилетия вече се полагат системни усилия за контрол на епидемията от хронични незаразни болести. Това са сърдечно-съдовите заболявания – инфаркти, инсулти; злокачествените новообразувания; хроничната обструктивна белодробна болест; диабетът; психичните болести; болестите на мускулно-скелетната система и травмите. В много от развитите страни вече има постигнати забележими резултати. Проведените научни изследвания в тази насока доказват съществуването на фактори на риска, които са общи за повечето хронични незаразни болести. Редуцирането на тези фактори може да намали смъртността и заболеваемостта от тях. Сред факторите на риска за хроничните незаразни болести най-голямо значение се отдава на артериалната хипертония, употребата на тютюневи изделия, ниската физическа активност, нездравословното хранене, злоупотребата с алкохол и високи нива на холестерол в кръвта. Доказано е, че тези рискови фактори обуславят 80% от случаите на исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, диабет, затлъстяване и др. Близо 80% от преждевременната смъртност е предотвратима чрез избягване или коригиране на рисковите фактори, изграждане на здравословни навици, активно отношение към здравето, осъзнаване на потребностите от здраве, мотивация за ангажираност към здравето.

- В буквалния смисъл на думата Службата по трудова медицина в „Арсенал“ АД служи на хората, които тук наброяват над 9000 души. Какво бихте искали да ги посъветвате?
- Призовавам работниците и служителите да се концентрират върху здравето, а не - върху болестта. Необходимо е всеки да направи своя личностен избор за начина и стила на живот. В Службата по трудова медицина, която се намира на последния етаж на сградата на Поликлиниката в дружеството, всеки работник и служител на „Арсенал“ може да получи здравен съвет, съдействие и подкрепа в избора на по-здравословен модел на поведение, както и за активно предпазно поведение и защита на работното място.