Изменение на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Казанлък се предлага на общинските съветници на 56-ата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе този четвъртък, 27 юни, от 9.30 часа в зала "Инфра".

С предложените изменения Бюджетът на Община Казанлък от 58 618 958 лева ще стане 59 027 554 лева, което бележи нарастване от 408 596 лева. Изменението касае и общинската Инвестиционна програма, която вече ще бъде в размер на 7 260 208 лева.

Общо 15 са предложенията, които предстои да бъдат гласувани и с приемането им ще се направи промяна в основния финансов документ на Общината.

Общинска администрация предлага увеличаване на средствата за частично изкърпване на улици в града и населените места със 70 хил. лева и за основен ремонт на тротоари - със 72 хил. лв.

В новите предложения са включени още средства за изработване на проект за преустройство на втория етаж на съществуващата сграда на Дома за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“ в Казанлък, за газификация на ОДК „Св. Иван Рилски“, за строителен и авторски надзор по рекултивацията на депото за твърди битови отпадъци край село Черганово, за дофинансиране на проекта за рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци край село Шейново. Средства се залагат за телемониторинг и последваща оценка на състоянието на потребителите по проект „Патронажна грижа в община Казанлък“, за изграждане на мрежови фотоволтаични системи и конектори на 13 спирки във връзка с Интегрирания градски транспорт, за капиталови разходи в две населени места – за камери в кметство Горно Черковище и климатик за читалището в с. Долно Изворово. Предлага се закупуване на планетарен миксер за „Кухня майка, вт.ч. Детска млечна кухня“ от бюджета на общинското предприятие, а по предложение на ДГ 7 „Буратино“ с част от преходния остатък на детското заведение да бъде закупен стерилизатор. Във връзка с некласиране на проекта на Община Казанлък по „Красива България“ за ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ 17 „Славейче“, предвиденото съфинансиране по проекта от 118 хил. лв. ще бъде прехвърлено за същия обект в Инвестиционната програма на Общината.

Проектът за решение на администрацията по тази точка е подкрепен от 5-те комисии на ОбС-Казанлък, в които са разгледани, само двама съветници са се въздържали.