„Арсенал“ АД представи Стипендиантската си програма за учебната 2024/2025 година в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) в София. Д-р инж. Милко Бернер, директор на Завод 4 в Мъглиж, и инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование квалификация и кариерно развитие“ в „Арсенал“ АД, представиха на студентите от ХТМУ условията на програмата, която дружеството е разработило и прилага с цел привличане на млади и перспективни инженерни кадри. Възможностите, които фирмата предлага по време на следването и за професионална реализация след това, бяха посрещнати с огромен интерес от студентите във висшето учебно заведение. За периода на обучение „Арсенал“ осигурява месечни стипендии на студентите до 500 лева и изплаща техните семестриални такси, като годишно сумата може да достигне 6000 лева, в зависимост от успеха. Тези суми са значително перо за бюджета на всяко семейство със студент. На арсеналските стипендианти се осигурява и възможност за провеждане на платен студентски стаж във фирмата. Допълнително предимство е възможността за продължаване на образованието в магистърска степен, включително и в европейски университети, по определени от дружеството специалности.
След завършване на висшето си образование всички стипендианти имат осигурено работно място по специалността във фирмата, гарантирано от двустранно подписан договор с ангажимент за работа в компанията за срок от 5 години.

За Стипендиантската програма на „Арсенал“ могат да кандидатстват студенти, редовно обучение по инженерните специалности на Технически университет – София, и Технически университет – Габрово, както и по инженерно-химичните и физичните специалности на Химикотехнологичен и металургичен университет-София, на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас, които имат приложение във фирмата.

За учебната 2024/2025 година „Арсенал“ АД определели пълни стипендиантски програми, съгласно Класификатора за областите за висше образование и професионалните направления, за студенти редовно обучение по следните специалности: „Машинно инженерство“ – 3 броя, „Електротехника, електроника и автоматика“- 2, „Комуникационна и компютърна техника“ – 1, „Металургия“ – 1, и „Химични технологии“ – 5 броя.

Желаещите могат да кандидатстват за Стипендиантсктата програма на „Арсенал“ чрез подаване на молби на е-адрес: kadri@arsenal-bg.com или на адрес: Казанлък 6100, бул. „Розова долина“ № 100; тел.: 0431/631-33, като приложат удостоверение за записване в съответното висше учебно заведение.

Стипендиантската програма на „Арсенал“ АД е част от фирмената политика за привличане на млади специалисти, на които се осигурява възможност за професионална реализация и кариерно развитие.