Възстановяват корпуса по учебна практика в бившия Мехонотехникум?


Дуалната форма на обучение в казанлъшката ПГ „Иван Хаджиенов“ да продължи и след каря на проекта ДОМИНО догодина, като учениците, които се обучават в такава, да получават стипендии. Да се възстанови корпусът за учебна практика, съществуващ допреди 15-тина години на тероторията на някогашния Механотехникум и се създаде Общинска стратегия за развитие на професионалното образование на територията на общината.
Това са трите основни новини, излезли от проведения форум, посветенна дуалното обучение. Домакин и инициатор на дискусиите бе колективът на ПГ „Иван Хаджиенов“ в Казанлък.
Форумът бе уважен е от представители на дирекция „Професионално образование“ в Министерство на образованието, от Българо- швейцарския проект за дуално обучение ДОМИНО, БТПП, Стопанска камара, Регионалното управление на МОВ, Община Казанлък, представители на казанлъшкия бизнес, в лицето на фирми- партньори по проекта за дуално обучение, родители и ученици.


По време на работната среща бяха направени обобщени изводи и анализи за ппроблемите, които партньорите срещат при обучението на учениците: двегодишната вече липса на форма на трдов договор, който фирмите, наемащи ученици на работа в дуална форма на обучение да ползват, нерешеният все още въпрос за социалните и здравни осигуровки на учениците, които в момента се поемат от фирмите и проблемът с мотивацията и трудовата дисциплината на младежите.


Проблемът с мотивацията и интересът към професионалното образование сред подрастващите и техните семейства е най- съществен, според бъдещите потенциални работодатели на средношколците и според представителите на МОН и гимназията.По предложение на директора на ПГ „Иван Хаджиенов“ Марияна Демирева, която е и член на групата „Експерти за Казанлък“, с цел повишаване на интереса към професионалното образование чрез дуалното обучение, с фирмите- партньорки на гимназията по проект ДОМИНО, е постигнато принципно съгласие за възможност при определени условия за изплащане на стипендии от втория учебен срок на настоящата учебна година на всички ученици, които се обучават в такава форма.
Предложението с конкретни параметри на финансовото стимулиране, под формата на стипендии, вече е изпратено до 7-те фирми, партньорки в дуалното обучение, като през следващата седмица предстои поредна работна среща за уточняване на конкретните условия на предложението и размера на стипендията.


Предложението на ръководството на професионалното училище до 7-те фирми-партньори на проекта предвижда учениците от 9 клас на гимназията от специалностите „Машини с ЦПУ“ и „Мехатроника“ да имат право на стипендии от втория учебен срок. Размерът на стипендиите да е 50 лева, предвижда още училищното предложение до бизнеса в града.
Дискусии към момента има по отношение на средния успех на учениците, с право на такива бизнес стипендии: част от фирмите настояват минималният среден успех да е Мн. Добър, 4,50, а не Добър 4.00, както е записано в предложението. Друго условие за получаването на стипендия е активното участие в живота на училището.
Предвижда се учениците, които ще получават такива фирмени стипендии, дасключват договори с клауза за ангажимент след завършено средно образование, който им осигурява работа в съответната фирма или стипендия, при договор за продължаващо образование в техническа специалност на ВУЗ.

За разлика от предходните две години на проекта ДОМИНО, сега учениците ще получават на практика половината от сумата – 50 лева, 25 лева месечно докато са ученици, а останалата част от нея след започанне на работа в дадената фирма или започване на обучение в техническа специалност във ВУЗ. Бонус обаче е директният фирмен ангажимент за осигуряване на работа.

Средствата за тези стипендии ще се осигурават от 7-те фирми, партньори в проекат ДОМИНО, реализиран в ПГ „Иван Хаджиенов“. Това са: „Арсенал“ АД, партньор по проекта от самото му начало и инициатор за създаване на специалността Мехатроника в гимназията, по лична идея и предложение на изпълнителния директор Николай Ибушев, М+С Хидравлика АД, „Гуала Клоужърс Тулс“ АД, ЮМТ ЕООД, Промеханика ЕООД и новите партньори - КРЕС АД и „Капрони“ АД. Двете фирми ще приемат също ученици в дуална форма за обучение и работа при тях от началото на новата учебна година в двете специалности: Машини с ЦПУ и Мехатроника.

Да се възстанови на база публично-частно партньорство работещият и полезен допреди 15 години разрушен корпус за учебна практика на територията на Професионалната гимназия, с цел придобиване на базисни практически знания по определени професии и преодоляване на първоначалния страх от машината от учениците. Това предложение направи по време на работната среща в гимназията Иван Иванов, управител на Промеханика ЕООД. Пред представителите на МОН, проект ДОМИНО и Община Казанлък бившият директор на „Арсенал“ отправи предизвикателството за тази реализация, като финансовите измерения на проекта се поделят между местния бизнес и публичната организация или държавата.
Предизвикателството към представителите на държавата, в лицето на дирекиця „Професионално образование“ към МОН и РУ по образованието остана без отговор икоментар, но бе радушно коментирано и прието от представителите на местния бизнес и ръководството на гимназията.
Директорката на професионалната гимназия Марияна Демирева пое ангажимент още следващата седмица на работна среща с фирмите-партньори това предложение да се обсъжда и се търсят форми за неговото реализиране.
Демирева е категорична, че не е невъзможно това да се реализира, независимо от огромните усилия и включване на местната общност, които изисква такова дело.
Допреди 15 години Корпусът по учебна практика на бившия Механотехникум обучаваше ученици в оборудвани с различни машини цехове за различните видове учебни практики. Години на безстопанственост и лошо управление доведоха до порутване на част от корпуса, а ценните машини бяха изнесени или продадени. Някои от тях отидоха за скрап.

Зам. кметът на Община Казанлък Цветолина Цветкова обяви намерението на Община Казанлък да се сформира работна група с представители на различни среди в общината за изработка на Общинска стратегия за професионалното образование в района, отчитайки ипотребностите на местните фирми. Цветкова оцени високо усилията на професионалната гимназия за връщане на старата слава на най- реномирано в региона техническо училище и работата по проект ДОМИНО.


Груба грешка ще е държавата да изоставя бизнеса в това му усилие,на принципа: „Сами се оправяйте!“, бе тезата на бившия арсеналски директор Иван Иванов от „Промеханика“. Той препоръча на представителите на МОН да бъдат своевременно съобразени и актуализирани учебните планове и програми за професионалното образование у нас, с бързите темпове, с които роботизацията навлиза в индустрията, както и със спецификата на района, оформил се като „класически машиностроителен район от 1925 година насам“.


464 са обучаващие се в различни специалносит през тази учебна година ученици в ПГ „Иван Хаджиенов“. 224 от тях са ученици, които се обучават в дуалната форма. 63-ма от тях са в „Арсенал“, които работят по две специалности- машинен оператор ЦПУ и мехатроника.

Най- голямата фирма в региона „Арсенал“ АД има готовност да изплаща стипендиите на всички ученици, които сключат договори, на база предложенията на гимназиалната управа и отговарят на съответните условия, е заявената готовност по време на съвместна среща с директора на ПГ „Иван Хаджиенов“ от страна на изпълнителния директор на фирмата Николай Ибушев.


През следващата седмица предстоят конкретните разговори на партньорските фирми по отношение на училищното предложение.
Темата е в развитие.