67.62 декара сметище в местността „Каракос” в землището на с. Черганово предстои да бъдат закрити, след като битовите отпадъци на община Казанлък започнат да се извозват в наскоро откритото Регионално депо за област Стара Загора. Съществуващото казанлъшко сметище за твърди битови отпадъци ще бъде закрито и рекултивирано, съгласно проект на Община Казанлък на стойност 5.097 милиона лева. С него Общината ще кандидатства пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Това предложение е внесено за обсъждане от ОбС-Казанлък за последната преди лятната ваканция сесия на местния парламент.

Съгласно проекта за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, която бе изградена край старозагорското село Ракитница и отфициално открита от премиера Бойко Борисов на 9 юли, край Казанлък се изгражда претоварна станция. Тя се намира близо до сега съществуващото депо. Разполага се върху 32 дка площ и ще има обособени три зони – приемна, производствена и складова. Тук ще се приемат твърдите битови отпадъци от общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня. Те ще се компресират, след което ще се извозват до регионалното депо. Ще бъде изграден и Общински събирателен център, където гражданите могат да предават разделно събрани отпадъци като хартия, стъкло, пластмаса и др., както и пункт за предаване на едрогабаритни отпадъци.

Строителните дейности включват изграждане на довеждаща инфраструктура, разширяване и реконструкция на съществуващия път, изграждане на нови участъци и заустване на пречистени отпадъчни води. Станцията ще има модерно оборудване.

С Претоварната станция за общински отпадъци-Казанлък се очаква да се сведе до вредното въздействие върху околната среда, постигане на екологосъобразно третиране на отпадъците, намаляване на транспортните разходи в резултат на компресирането на отпадъците. Ефектът за населението е не само чиста околна среда, но и запазване размера на такса битови отпадъци за гражданите и юридическите лица в община Казанлък. Това бе обещано при старта на Претоварната станция в Казанлък преди две години.