Заради извънредното положение и извънредната епидемична обстановка, семейства с деца до 14-годишна възраст имат право на целева помощ

За първи път през тази учебна година еднократна финансова помощ от 250 лева ще получат ученици, записани в 8-и клас. Помощта се отпуска съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение за учебната 2020-2021 година. Досега право на еднократна помощ от 250 лева имаха ученици, записани за първи път в 1-ви клас, съгласно Закона за семейни помощи за деца. До този момент са подадени 391 заявления-декларации за първокласници и 215 – за осмокласници, съобщи за zakazanlak.bg директорът на Дирекция „Социално подпомагане” в Казанлък Даниела Русева. Финансовото подпомагане за ученици в 1-ви и 8-и клас се дава на два пъти – 50% от размера се изплащат след влизане в сила на заповедта за отпускане на помощта, и 50% - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Еднократната финансова помощ се възстановява, ако ученикът спре да ходи на училище, не продължи обучението си през втория учебен срок или допусне отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.

Горепосочените помощи се отпускат при условие, че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението е по-нисък или равен на 450 лева. Независимо от доходите на семейството, помощта се предоставя за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител, деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, съгласно Закона за закрила на детето.

Срокът за кандидатстване за помощи за първокласници и осмокласници е 15 октомври 2020 година.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, отговарящи на определени условия. Това са семейства, в които двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не могат да извършват дистанционно работа от вкъщи и нямат възможност за платен отпуск. Същото важи и за родители, които са самоосигуряващи се и не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения заради пандемията, като и за родители, които не получават обезщетение за отглеждане на дете до 1 година. Въведени са изисквания децата да не са настанени извън семейството, както и да се обучават синхронно в електронна среда или не посещават детски заведения поради въведените ограничения, произтичащи от извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. За да получат такава целева помощ, средният доход на член от тези семейства за месеца, предхождащ подаването на заявлението, трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата, която у нас за 2020 г. е 610 лева. Помощта, която получават семейства с едно дете, отговарящи на посочените условия, е 610 лева, а с две и повече деца – 915 лева.

До края на месец октомври 2020 г. е срокът за кандидатстване за целева помощ за отопление. За новия отоплителен сезон тя е 495.80 лева, отпуска се по настоящ адрес на лицата и след извършена преценка и проверка на декларираните обстоятелства. До момента в Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък, са подадени 1209 заявления за помощи за отопление.