Националните програми за развитие на образованието са общо за около 230 милиона лева, като има две нови през тази година. Едната е за „Безопасност за движение по пътищата“ и е с общ бюджет от около 4 милиона лева. Тя обединява няколко модула от предходни програми и възпитава умения у децата и учениците, свързани с безопасното движение по пътищата, включително и чрез изработването на електронни приложение за това, каза министърът на образованието и науката в оставка проф. Галин Цоков.
Втората нова национална програма за развитието на образованието също е много важна и е озаглавена „Без агресия за сигурна образователна среда“. Тя е на стойност 500 000 лева. Програмата е разделена на два модула и единият от тях е насочен към детските градини и училищата, и е за работа, свързана с подготовката на педагогическите специалисти, но и за работа с родителите. Тя е за осигуряване на безопасна и позитивна образователна среда.
Предвидени повече средства по различни национални програми и за детските градини. Двойно е увеличен размерът на средствата за „Хубаво е в детската градина“.
Важен модул има в националната програма, свързана с националното стандартизирано външно оценяване, като са включени дейности за подготовка за участие на нашите образователни институции, на учители и ученици в следващото изследване на PISA през 2025 г. Ще бъде създадена и банка от въпроси и тестови задачи, които имат по-практически ориентиран характер и са свързани с установяване на умения и компетентности, а не само с възпроизвеждането на знания.
В Националната програма за информационни технологии е отделено място на развитие на компетентностите на учениците, учителите и на училищните директори по отношение на киберсигурността.
Предвидени са и средства за купуване на устройства за четене на ученици с дислексия, дисграфия и дискалкулия, като това е за около 200 000 лева в момента. При общественото обсъждане, ако се получат и други предложения, тези средства може да се увеличат. Тези устройства дават възможност за работа с деца със специални образователни потребности.
Новост има и в националната програма за квалификация, в която са отделени средства за създаване на нови квалификационни курсове за педагогически специалисти, насочени и към формиращо оценяване, и за подготовка на тестови задачи, свързани с усвояване на умения и на по-голяма практическа насоченост. Отделени са и средства за изпробване на стандарта за качество на образованието в образователните институции, за да се види кое работи и да се приеме окончателният вариант. Целта е да се подложи на обществено обсъждане стандартът за управление на качеството в образователните институции..
Интересен нов модул има и в Националната програма „Иновации в действие“, свързан с иновациите за нови учебни предмети и за учебни предмети, които са с интегрален характер и това ще са интегрални учебни предмети. Тези средства ще са насочени към училища, които са разработили или ще разработят такива учебни предмети, и ще може да ги реализират със своите иновативни проекти.
Програмата „България - образователни маршрути“, е отделена в модул за държавните ни училища зад граница и за българските неделни училища в чужбина. За да могат те да кандидатстват и учениците от тях да могат да посетят България. Програмата „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, ще помага да се преодолява професионалният стрес при учителите, а за нея са предвидени около 100 000 лева.